LUẬT ĐẦU TƯ

 

STTNgàySố hiệuNội dung
1
29/11/2005
Luật đầu tư
2
21/09/2006
Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư
3
22/09/2006
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư