• Kiểm toán cho mục đích bổ sung hồ sơ năng lục tham gia đấu thầu

  • Kiểm toán cho bổ sung ngành kinh doanh Bất động sản, những ngành yêu cầu vốn pháp định

  • Kiểm toán cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Kiểm toán cho các mục đích riêng biệt khác

KIỂM TOÁN THUẾ

Kiểm toán thuế kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số còn phải nộp, đánh giá và xác nhận sự tuân thủ luật pháp về Thuế.

Có thể bạn quan tâm