• Kiểm toán cho mục đích bổ sung hồ sơ năng lục tham gia đấu thầu

  • Kiểm toán cho bổ sung ngành kinh doanh Bất động sản, những ngành yêu cầu vốn pháp định

  • Kiểm toán cho việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Kiểm toán cho các mục đích riêng biệt khác

KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Có thể bạn quan tâm