Khấu Hao TSCĐ

Khấu Hao TSCĐ2017-03-04T03:55:07+00:00

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

STT Ngày  Tên Văn Bản  Nội Dung
 1 25/04/2013 Thông tư số: 45/2013/TT-BTC  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 2 21/05/2013 Quyết định số: 1173/QĐ-BTC  Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 

 

 

 

 

 

 

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo