KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

STTNgày Tên Văn Bản Nội Dung
 125/04/2013Thông tư số: 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 221/05/2013Quyết định số: 1173/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định