Quy định pháp luật về kiểm toán

Cung cấp kiến thức pháp luật về kiểm toán áp dụng cho doanh nghiệp để quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật kiểm toán.