Kiến thức kiểm toán cho giám đốc

Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu giúp cho giám đốc hiểu đúng và vận dụng nghiệp vụ kiểm toán để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp