Quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

Cung cấp các kiến thức cho việc quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp, giúp cho giám đốc doanh nghiệp hiểu đúng và áp dụng hiệu quả.