Search
Close this search box.

Kiểm toán Báo cáo tài chính: Doanh nghiệp “phải” hay “nên” kiểm toán?

Cập nhật lúc 05/07/2022 - 02:36 pm

Kiểm toán báo cáo tài chính mang lại rất nhiều giá trị có lợi cho doanh nghiệp, tuy nhiên, nhận thấy và phát huy được các lợi ích từ việc kiểm toán báo cáo tài chính đôi khi chưa phải là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Tại sao doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính? #

Do doanh nghiệp thuộc một trong các đối tượng phải kiểm toán được quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29 tháng 3 năm 2011 và Điều 15 của Nghị định số 17 ngày 13 tháng 2 năm 2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập sau đây:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
  • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;
  • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;
  • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

Khi nào thì doanh nghiệp nên kiểm toán? #

Với xu thế sáp nhập và hợp tác kinh doanh không biên giới, cùng với làn sóng đầu tư mạnh mẽ, thì việc luôn có một báo cáo tài chính được kiểm toán phản ánh đúng “sức khỏe” của doanh nghiệp trở nên vô cùng cần thiết.

Ngày càng nhiều các doanh nghiệp hiểu rằng việc có một bộ máy quản trị tài chính kế toán hiệu quả, số liệu trên báo cáo trình bày phù hợp và minh bạch là điều rất cần thiết. Không chỉ ban lãnh đạo doanh nghiệp cần để làm cơ sở đưa ra các quyết định chiến lược mà cả các nhà đầu tư luôn yêu cầu được cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Do đó, dù doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán thì ban lãnh đạo doanh nghiệp vẫn quyết định thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đáp ứng các yêu cầu về quản trị và kiểm soát rủi ro.

Xu thế hiện nay của doanh nghiệp #

Việc “phải kiểm toán” hay “nên kiểm toán” đang dần không còn bó buộc trong phạm vi đối tượng bắt buộc kiểm theo luật định nữa, mà giờ đây phụ thuộc chính vào tầm nhìn và định hướng phát triển của ban lãnh đạo các doanh nghiệp.

Kiểm toán giúp nhà lãnh đạo Công ty hình dung ra bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại từng thời kỳ và luôn trong tâm thế vững vàng, sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư trong tương lai. Đồng thời, việc sửa đổi Chuẩn mực Kế toán Việt Nam để ngày càng tiệm cận với các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, sửa đổi quy định về thuế giúp gỡ bỏ nhiều khác biệt về báo cáo tài chính trong nước và thế giới, giúp mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Những biến chuyển mạnh về hội nhập, định hướng phát triển kinh tế trong tình hình hiện nay cũng như các lợi ích từ kiểm toán mang lại, đã tác động mạnh giúp thay đổi nhận định của doanh nghiệp về sự cần thiết của kiểm toán và làm cho kiểm toán từ “nên làm” trở thành cần “phải làm”.

Powered by BetterDocs