Search
Close this search box.

Quản lý tài chính vs Kế toán (So sánh và lựa chọn thích hợp)

Cập nhật lúc 26/11/2022 - 09:29 pm

Đây là hai chức năng riêng biệt, trong đó kế toán phục vụ cho báo cáo các giao dịch tài chính trong quá khứ, trong khi quản lý tài chính phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch cho tương lai.

Sự khác biệt chính giữa Kế toán và quản lý tài chính là Kế toán là việc ghi chép, duy trì và báo cáo các vấn đề tài chính của công ty, điều này cho thấy tình hình tài chính rõ ràng của công ty. Ngược lại, quản lý tài chính nhấn mạnh đến một quá trình mà nhờ đó quản lý hiệu quả của nguồn lực tài chính và đầu tư của đơn vị.

Quản lý tài chính vs Kế toán

Kế toán là gì? #

Kế toán là việc đo lường, xử lý và ghi chép các giao dịch tài chính của một tổ chức. Công việc này là để tóm tắt, phân tích và ghi lại những thông tin đó để báo cáo cho ban giám đốc, chủ nợ, cổ đông, nhà đầu tư và các quan chức giám sát hoặc quan chức thuế.

Mục tiêu chính của Kế toán là báo cáo các thông tin tài chính và giao dịch bằng việc sử dụng Nguyên tắc kế toán và Chuẩn mực kế toán quốc gia và chuẩn mực được chấp nhận chung.

Kế toán có thể được chia thành một số phân nhánh như Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuếvà kế toán chi phí. Tuy nhiên, hai loại chính là:

 • Kế toán tài chính: Báo cáo thông tin tài chính đối với người dùng bên ngoài như chủ nợ, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ, nhà phân tích, v.v. là kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị: Báo cáo thông tin tài chính đến những người dùng nội bộ như bộ phận quản lý và Ban giám đốc được gọi là kế toán quản trị.

Kế toán tài chính sử dụng các thủ tục chuẩn mực và các nguyên tắc kế toán được quy định bởi quốc gia trong khi Kế toán quản trị sử dụng các nhu cầu sử dụng thông tin của tổ chức làm mục tiêu.

Quản lý tài chính là gì? #

Quản lý tài chính là một quá trình mà nhờ đó giúp quản lý tài chính doanh nghiệp và các nguồn lực kinh tế của tổ chức. Nó là về quá trình quản lý các hoạt động kinh tế của tổ chức một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu tài chính. Quản lý tài chính hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định tốt hơn.

Mục tiêu chính của Quản lý tài chính là tạo ra sự giàu có cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tạo ra tiền và kiếm được lợi nhuận tốt với rủi ro thích hợp bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tổ chức.

Các yếu tố chính của quản lý tài chính là Kiểm soát, lập kế hoạch tài chính và ra quyết định.

 • Kiểm soát tài chính là yếu tố quản lý tài chính quan trọng nhất vì nó đảm bảo ban quản lý kiểm soát được các hoạt động tài chính diễn ra đúng kế hoạch nhờ đó sử dụng hiệu quả tài chính của công ty. Kiểm soát tài chính là yếu tố cơ bản nhất giúp cho kế hoạch tài chính được thực hiện.
 • Lập kế hoạch tài chính liên quan đến chi phí của doanh nghiệp; ban quản lý của công ty cần đảm bảo có đủ tiền vào thời điểm cần thiết để vận hành công việc kinh doanh. Lập kế hoạch tài chính phù hợp đảm bảo rằng các yêu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của doanh nghiệp có thể được đáp ứng.
 • Ra quyết định tài chính liên quan đến đầu tư, các vay (tài trợ) và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Điểm khác biệt giữa Kế toán so với Quản lý Tài chính #

 • Kế toán thiên về Báo cáo, trong khi quản lý tài chính thiên về Kiểm soát nguồn lực tài chính của công ty và việc sử dụng chúng một cách hiệu quả.
 • Mục tiêu chính của kế toán là cung cấp thông tin tài chính bằng cách sử dụng các thủ tục và quy tắc chuẩn. Ngược lại, mục tiêu của quản lý chính thức là lập kế hoạch để tạo ra lợi nhuận tốt hơn bằng cách sử dụng hiệu quả tài chính của công ty.
 • Báo cáo kế toán cung cấp thông tin tài chính cho các chủ nợ, nhà đầu tư, nhà phân tích, nhà quản lý và cơ quan quản lý, trong khi ban quản lý của công ty có nhu cầu sử dụng quản lý tài chính.
 • Kế toán có hai loại hoạt động chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị, trong khi quản lý tài chính là một quá trình xuyên suốt phục vụ cho 3 yếu tố chính là kiểm soát tài chính, lập kế hoạch tài chính và ra quyết định tài chính.
 • Kế toán liên quan đến việc báo cáo các giao dịch tài chính trong quá khứ, trong khi quản lý tài chính liên quan đến các dự định và kế hoạch đối với các giao dịch trong tương lai.
 • Kế toán cung cấp tình hình (vị thế) tài chính của công ty, trong khi quản lý tài chính cung cấp cái nhìn tổng thể về các hoạt động kinh doanh và cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình tạo ra của cải trong tương lai.

Lựa chọn như thế nào? #

Kế toán và quản lý tài chính là rất quan trọng đối với công ty. Mặc dù cả hai đều là một phần của tài chính, nhưng chúng có những điểm khác biệt, khiến chúng trở nên khác biệt, hiểu rõ về chúng giúp bạn sử dụng một cách hiệu quả vào việc quản lý công ty.

Trong trường hợp cần tư vấn chuyên sâu về nội dung này, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Powered by BetterDocs