Thời gian thử việc ghi trong Hợp đồng lao động phải đóng BHXH

Hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH nếu trong nội dung hợp đồng không nhắc đến việc đóng BHXH như hợp đồng lao động (HĐLĐ), Tuy nhiên, nếu thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện phải tham gia BXHH bắt buộc thì phải đóng BHXH bắt buộc cho thời gian thử việc cụ thể như sau:

Tại Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc:

“1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
…”

Tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này”

Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 quy định nội dung hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
c) Công việc và địa điểm làm việc;
d) Thời hạn của hợp đồng lao động;
đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Như vậy, căn cứ theo các điều khoản nêu trên, hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH vì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng BHXH như HĐLĐ. Tuy nhiên nếu thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc.
Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ theo hướng dẫn tại công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/07/2011 của BHXH Việt Nam

Xem toàn văn

Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT 

Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH

Powered by BetterDocs

EN VI