Giảm mức đóng BHXH vào quỹ BHTNLĐ, BNN từ ngày 17/05/2020

Ngày 27/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2020, quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức đóng bình thường

Theo đó, những doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện sau đây khi đề xuất sẽ được giảm mức đóng mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% (Điều 22 Quyết định 595/QĐ-BHXH) xuống còn 0,3% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH (điểm b Khoản 1 Điều 4 nghị định 58/2020/NĐ-CP)

1. Điều kiện giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN
Theo Điều 5 và điểm b khoản 1 Điều 4 và Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, Người sử dụng lao động phải hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,3% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH nếu đáp ứng được 03 điều kiện dưới đây:

Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH;

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

– Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

2. Hồ sơ đề xuất giảm mức đóng BHXH bắt buộc
Điều 6. Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Văn bản đề nghị quy định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP
2. Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

3. Thủ tục đề xuất giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Bước 1: Nộp hồ sơ
Người sử dụng lao động nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi trực tuyến về Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Bước 2: Giải quyết hồ sơ
Thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động

Lưu ý:
– Nếu được đóng chấp nhận thì thời hạn thực hiện mức đóng thấp hơn là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.
– Trong vòng 60 ngày trước ngày hết hạn áp dụng mức đóng thấp hơn, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì lập tiếp 01 bộ hồ sơ và thực hiện đề nghị theo trình tự nêu trên

Xem toàn văn Nghị định số 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Powered by BetterDocs

EN VI