Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn từ 05/12/2020

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn là gì ?

Vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP bao gồm quy định về vi phạm hành chính về thuế và vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

1. Vi phạm hành chính về thuế

Vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Vi phạm hành chính về hóa đơn

Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Số tiền thuế trốn

Số tiền thuế trốn là số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế mà người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xác định trong biên bản vi phạm hành chính, biên bản thanh tra (kiểm tra) thuế.

4. Văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế

Văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế là văn bản hành chính do cơ quan thuế các cấp ban hành để hướng dẫn một hoặc nhiều người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trong một tình huống cụ thể.

5. Quyết định xử lý của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế

Quyết định xử lý của cơ quan thuế liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế là quyết định xử lý về hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế; quyết định miễn, giảm thuế; quyết định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; xử lý số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hoặc được hoàn hoặc số lỗ chuyển kỳ sau trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

6. Ngày bắt đầu tính quá thời hạn tại Điều 10, 11, 13, 14 và 19 Nghị định này 

Ngày bắt đầu tính quá thời hạn tại Điều 10, 11, 13, 14 và 19 Nghị định này là ngày đầu tiên sau ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp được gia hạn, ngày bắt đầu tính quá thời hạn là ngày đầu tiên sau ngày kết thúc thời hạn gia hạn.

7. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp

Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp là vụ việc được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; vụ việc cần tham vấn từ các cơ quan, tổ chức chuyên ngành; vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn hoặc hành vi trốn thuế.

8. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn hoặc hành vi trốn thuế liên tiếp từ ba kỳ tính thuế trở lên.

9. Ngày phát hiện hành vi vi phạm

Ngày phát hiện hành vi vi phạm là ngày người có thẩm quyền đang thi hành công vụ lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm hành chính của đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Hệ thống văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

Tên văn bảnNgày hiệu lựcNgày hết hiệu lực
Nghị định 129_2013_NĐ_CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế15/12/13Từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Chương I và Chương III Nghị định số 129 hết hiệu lực thi hành
Văn bản hợp nhất 16_VBHN_BTC hợp nhất 2 nghị định 129_2013_NĐ_CP và 100_2016_NĐ_CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuếTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhấtTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhất
Nghị định số 109_2013_NĐ_CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn09/11/13Từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định số 109 hết hiệu lực thi hành. Bỏ cụm từ “hóa đơn” tại phần Tên, Căn cứ ban hành, Chương 1, điểm b khoản 2 Điều 41, khoản 2 Điều 45; cụm từ “trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm” tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 109.
Văn bản hợp nhất 11_VBHN_BTC hợp nhất 2 nghị định 109_2013_NĐ_CP và 49_2016_NĐ_CP xử phạt VPHC trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơnTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhấtTheo thời hiệu của văn bản được hợp nhất
Thông tư 166_2013_TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.01/01/1404/12/20
Thông tư 10_2014_TT_BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.02/03/1404/12/20
Thông tư 176_2016_TT_BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 10_2014_TT_BTC về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn15/12/1604/12/20
Nghị định 125_2020_NĐ_CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn05/12/20

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bị phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Rà soát những hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn được quy định tại Nghị định để xây dựng hệ thống quản lý giúp tránh phát sinh các lỗi bị phạt

2. Tránh các hành vi tăng nặng, vi phạm nghiêm trọng

3. Tránh các hành vi liên quan đến trốn thuế

4. Định kỳ hàng quý thực hiện Bảng kiểm tra (Checklist) các vấn đề về thuếđể tránh vi phạm.

Powered by BetterDocs

EN VI