Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về vấn đề gì?

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ khi thực hiện các thủ tục về thuế, thu phí, lệ phí và quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Các điểm nổi bật của Nghị định:

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022. Theo đó, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/7/2022. 

2. Các văn bản sau tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022, gồm:

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020:

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

4. Bãi bỏ khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 48 như sau:

“1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộp thuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, siêu thị và một số hàng hóa, dịch vụ khác có sử dụng hệ thống máy tính tiền, hệ thống cài đặt phần mềm bán hàng để thanh toán thì thực hiện kết nối với cơ quan thuế để gửi thông tin cho cơ quan thuế theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.

Người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) kinh doanh thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì lập hóa đơn điện tử và gửi thông tin trên hóa đơn bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế để nhận mã xác thực hóa đơn từ cơ quan thuế. Bộ Tài chính quy định cụ thể các trường hợp phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.”

Hệ thống văn bản quy định về hóa đơn, chứng từ

Các điểm Doanh nghiệp cần quan tâm:


1. Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử:

- Không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế từ ngày 01/11/2020.

- Chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 01/7/2022. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh kế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế, hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế, đã mua hóa đơn của Cơ quan Thuế trước ngày Nghị định này được ban hành xử lý như thế nào ?

- Trường hợp sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in:
   + Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.
   + Thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến hết ngày 30/6/2022.
   + Thực hiện các thủ tục xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Điều 60, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

- Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử:
Tiếp tục thực hiện các thủ tục về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 cho đến khi có thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

3. Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 có được sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in ?

- Được sử dụng hóa đơn đặt in, tự in đến hết ngày 30/6/2022. Tuy nhiên khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

- Thực hiện các thủ tục xử lý chuyển tiếp theo quy định tại Điều 60, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ.

Tư vấn trực tuyến

Expertis hỗ trợ tư vấn cho các vấn đề cụ thể  của doanh nghiệp về Thuế, Quyết toán thuế và Hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Powered by BetterDocs

EN VI