Hệ thống quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Hệ thống hóa văn bản quy định về thuế thu nhập cá nhân theo thứ tự, thời gian hiệu lực giúp người đọc dễ dàng tra cứu, tìm hiểu

Tên văn bảnSốNgày hiệu lựcLoại văn bản

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

04/2007/QH12

01/01/2009

Luật
Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội26/2012/QH13

01/07/2013

Luật
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân08/VBHN-VPQH

12/12/2012

Văn bản hợp nhất
Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dp Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi; bổ sung một số điều của các luật về thuế71/2014/QH13

01/01/2015

Luật
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân15/VBHN-VPQH

11/12/2014

Văn bản hợp nhất
Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân65/2013/NĐ-CP

01/07/2013

Nghị định
Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 do Chính phủ ban hành sửa đổi các Nghị định quy định về thuế91/2014/NĐ-CP

15/11/2014

Nghị định
Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 do Chính phủ ban hành hướng dẫn Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế12/2015/NĐ-CP

01/01/2015

Nghị định
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi14/VBHN-BTC

26/05/2015

Văn bản  hợp nhất
Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân111/2013/TT-BTC

01/07/2013

Thông tư
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC; 111/2013/TT-BTC; 219/2013/TT-BTC; 08/2013/TT-BTC; 85/2011/TT-BTC; 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách; đơn giản thủ tục hành chính về thuế119/2014/TT-BTC 

01/09/2014

 Thông tư
Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi; bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế151/2014/TT-BTC

15/11/2014

 Thông tư
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 26/02/2016 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật Quản lý; sử dụng tài sản nhà nước04/VBHN-BTC

26/02/2016

 Văn bản hợp nhất
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh92/2015/TT-BTC

30/07/2015

Thông tư
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi05/VBHN-BTC

14/03/2016

Văn bản hợp nhất

Powered by BetterDocs

EN VI