Các trường hợp lập hóa đơn điện tử bị sai sót cần phải xử lý

Các lỗi thường gặp dẫn đến việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai:

1. Sai địa chỉ;

2. Sai mã số thuế;

3. Sai tên công ty;

4. Sai số lượng, đơn giá, thành tiền;

5. Sai thuế suất.

Các vấn đề kế toán cần lưu ý xác định trước khi xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử:

1. Đơn vị đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực hay không hay không có mã xác thực của Cơ quan Thuế.

2. Khi phát hiện sai sót, hóa đơn điện tử đó đã được bên bán và bên mua kê khai thuế hay chưa.

 

Các văn bản liên quan

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

 

 

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/01/2011 đến 30/6/2022

Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

 

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/3/2014 đến 30/6/2022

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/6/2014

Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

 

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/11/2018 đến 30/6/2022

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 14/11/2019

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

 

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/7/2022

Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót:

Trường hợp   Hóa đơn điện tử có mã của
Cơ quan Thuế
  Hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế
         
Hóa đơn lập sai chưa gửi cho người mua  

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã bị lập sai sót.

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

 

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

         
Hóa đơn lập sai đã gửi cho người mua  

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

 

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã đã lập có sai sót.

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới, thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

         
Cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử lập có sai sót  

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

 

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

Bước 2: Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Powered by BetterDocs

EN VI