Quy trình kiểm tra thuế do Tổng cục thuế ban hành

Quy trình kiểm tra thuế là gì ?

Quy trình kiểm tra thuế là bộ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện công việc kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp.

5 trường hợp kiểm tra thuế

1. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế;

2. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế; không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định số thuế phải nộp (còn gọi là kiểm tra từ hồ sơ khai thuế);

3. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (còn gọi là kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm);

4. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau và kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định (còn gọi là kiểm tra hoàn thuế);

5. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề do thủ trưởng cơ quan quản lý thuế cấp trên quyết định (còn gọi là kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề);

Quy trình kiểm tra thuế được thực hiện như thế nào ?

Quy trình kiểm tra thuế chi tiết được thực hiện theo bộ quy trình được quy định tại các văn bản sau:

Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 20/04/2015

Quyết định 1215/QĐ-TCT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế do tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 03/09/2020

Doanh nghiệp cần làm gì khi thuộc trường hợp kiểm tra thuế theo quy trình kiểm tra thuế?

1. Lên danh sách những việc cần chuẩn bị khi nhận được thông báo / quyết định kiểm tra thuế

2. Hoàn thiện hồ sơ trước ngày làm việc với đoàn kiểm tra

3. Cung cấp số liệu, bố trí nhân sự có chuyên môn kế toán / thuế để giải trình các câu hỏi của cơ quan thuế

4. Nhận biên bản kiểm tra và xem xét, giải trình, bổ sung hồ sơ các nội dung nêu trong biên bản

5. Thống nhất nội dung biên bản kiểm tra, ký biên bản kiểm tra

6. Nhận quyết định xử lý sau kiểm tra

7. Đưa hồ sơ thuộc diện đã kiểm tra vào lưu trữ.

Tư vấn trực tuyến

Expertis hỗ trợ tư vấn cho các vấn đề cụ thể  của doanh nghiệp về Thuế, Quyết toán thuế và Hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Powered by BetterDocs

EN VI