Cách doanh nghiệp lập kế hoạch thuế (Tax Planning)

Lập kế hoạch thuế là gì?

Lập kế hoạch thuế là công việc có một ý nghĩa bao quát, mang tầm chiến lược, giúp hiểu rõ và lượng định mọi vấn đề về thuế trước khi báo cáo.

Khác với trốn thuế, lách thuế, lập kế hoạch thuế là công việc có một ý nghĩa bao quát hơn, mang tầm chiến lược, đó bao gồm 3 việc cụ thể như sau:

Bước 1: Tìm hiểu chính sách thuế

1. Hiểu đúng chính sách thuế Việt Nam áp dụng cho hoạt động kinh doanh của mình, hoặc dự án đầu tư mà mình đã hoặc đang triển khai. bao gồm:

 • Các loại thuế phải nộp
 • Mức thuế nộp của từng loại. Phương pháp tính, kỳ nộp thuế
 • Các rủi ro về thuế thường gặp của mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các tranh chấp về thuế thường xảy ra của mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ như kinh doanh bất động sản, trường học, công nghệ thông tin, logistic … là các loại hình thường có tranh chấp về thuế khi quyết toán thuế.

2. Hệ thống hóa đơn, chứng từ có liên quan cần thiết, bao gồm:

 • Loại chứng từ cần thiết.
 • Thời điểm xuất hóa đơn, nhận hóa đơn cần thiết
 • Hồ sơ kèm theo chứng minh giao dịch thực tế phát sinh
 • Chuẩn bị an toàn trước rủi ro nhận hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trụ sở (hóa đơn bỏ trốn)
 • Các quy chuẩn chứng từ khác có liên quan.

Bước 2: Tối ưu số thuế phải nộp căn cứ theo chính sách thuế

 • Tối ưu hoá số thuế phải nộp trong khuôn khổ của pháp luật.
 • Tối ưu hóa hệ thống hóa đơn chứng từ để đảm bảo bảo vệ được khi tiến hành quyết toán thuếvới cơ quan quản lý.

Bước 3: Kiểm soát kế hoạch thuế định kỳ

Kiểm soát kế hoạch thuế bao gồm 3 công việc cụ thể sau:

 • Đánh giá việc thực hiện bản kế hoạch đó định kỳ. Tùy theo mức rủi ro tính toán ở bước 1, định kỳ đánh giá thông thường là quý, 6 tháng và năm, tuy nhiên đối với những hoạt động phát sinh nhiều chứng từ và tính thời điểm cao, thì cần đánh giá hàng tháng.
 • Tối ưu bản kế hoạch thuế: mọi kế hoạch đều cần tối ưu theo thời gian để đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh.
 • Đưa ra các điều chỉnh cần thiết phù hợp với phát sinh thực tế.

Powered by BetterDocs

EN VI