Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2020

Những trường hợp được xác định là có giao dịch liên kết được bổ sung theo nghị định mới áp dụng từ năm 2020 so với trước đó là gì?

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, so với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì các bên có quan hệ liên kết được bổ sung đối tượng như sau:

- Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ:

+ Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

+ Con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.

- Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch sau đây với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 132:

+ Giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế;

+ Giao dịch vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế.

Với quy định mới bổ sung này, số lượng doanh nghiệp được xác định là có giao dịch liên kết sẽ nhiều hơn nhiều so với trước đây do các giao dịch nêu trên là khá phổ biến.

Để biết thêm về các quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và những vấn đề doanh nghiệp cần thực hiện trong năm 2020, vui lòng đọc bài viết đầy đủ dưới đây.

Powered by BetterDocs

EN VI