Giao kết hợp đồng kiểm toán: Thời điểm bắt buộc phải thực hiện

Có quy định là khi nào phải ký hợp đồng kiểm toán không?

Nếu doanh nghiệp của Quý vị thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, có năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 thì thời hạn thực hiện ký hợp đồng kiểm toán chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của năm đó. Nếu năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 thì thời hạn thực hiện ký hợp đồng kiểm toán chậm nhất là ngày 31 tháng 5 của năm đó.

Điều này dựa theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 có nêu rõ:

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính phải được giao kết chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm“.

Doanh nghiệp sẽ bị gì nếu không ký hợp đồng kiểm toán đúng thời điểm quy định?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định 41/2018/NĐ-CP hướng dẫn quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018, hành vi giao kết hợp đồng kiểm toán chậm so với quy định bị phạt tối đa là 10 triệu đồng, cụ thể: 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm thực hiện giao kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính chậm hơn so với thời hạn quy định”.

Kiểm toán Báo cáo tài chính là gì?

Là việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán.

Tại sao doanh nghiệp chúng tôi phải kiểm toán Báo cáo tài chính?

Vì doanh nghiệp của Quý vị thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán hằng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp niêm yết và một số đối tượng khác.

Ngoài ra, vì mục đích quản lý rủi ro về tài chính – kế toán – thuế, quản trị doanh nghiệp, việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp có Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp, phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và luôn sẵn sàng để cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

Doanh nghiệp còn có lợi ích gì khác từ việc ký hợp đồng kiểm toán sớm không?

Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp có rất nhiều lợi ích từ việc ký hợp đồng sớm như sau:

Với các quy định và lợi ích rõ ràng bên trên, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm cần lưu ý thực hiện việc giao kết hợp đồng kiểm toán trước thời hạn theo quy định nêu trên để tránh bị phạt đáng tiếc cũng như dùng chi phí kiểm toán để mang lại giá trị gia tăng cho chính doanh nghiệp của mình.

Powered by BetterDocs

EN VI