Đối tượng doanh nghiệp thường quên kiểm toán báo cáo tài chính

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán

Theo quy định tại Điều 37 của Luật Kiểm toán độc lập ngày 29/03/2011 và Điều 15 của Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập:

  • Báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • BCTC hàng năm của Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
  • BCTC hàng năm của DN, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty mà Nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
  • BCTC hàng năm của DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
  • Và một số đối tượng khác.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo định nghĩa khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư 2014, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng được giải thích rõ tại khoản 14 Điều này như sau: 

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

 

Tại sao doanh nghiệp lại quên kiểm toán

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư hoặc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam (sau đây gọi là doanh nghiệp A) và thông qua doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện việc đầu tư của mình vào các doanh nghiệp Việt Nam khác (sau đây gọi là doanh nghiệp B).

Doanh nghiệp B chỉ chú ý vào hình thức của doanh nghiệp A là công ty Việt Nam mà không xét đến yếu tố cơ cấu vốn của doanh nghiệp A để xác định mình phải là đối tượng bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính. Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp A, có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài nên khi doanh nghiệp A góp vốn vào doanh nghiệp B thì doanh nghiệp B cũng trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đồng thời trở thành đối tượng phải kiểm toán theo quy định hiện hành.

Mức phạt hành chính nếu không tiến hành kiểm toán

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

“Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị được kiểm toán không thực hiện kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính tổng hợp và các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật khác có liên quan”.

Do đó, để tránh phải bị phạt do không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định, các doanh nghiệp cần rà soát kỹ các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán cũng như rà soát cơ cấu vốn góp của các doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp mình.

Powered by BetterDocs

EN VI