Chuẩn mực số 3400 về kiểm tra thông tin tài chính tương lai, ban hành kèm theo thông tư 66/2015/TT-BTC

Phạm vi áp dụng

01. Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm tra và báo cáo về thông tin tài chính tương lai, bao gồm các thủ tục kiểm tra các giả định mang tính giả thuyết và các giả định về ước tính tốt nhất. Chuẩn mực này không áp dụng cho việc kiểm tra thông tin tài chính tương lai được thể hiện bằng các thuật ngữ mang tính khái quát hay mang tính diễn giải, như phần phân tích hoạt động của Ban Giám đốc trong báo cáo thường niên của đơn vị, mặc dù nhiều thủ tục quy định trong Chuẩn mực này có thể phù hợp cho việc kiểm tra các thông tin tài chính tương lai đó. 

Mục tiêu

02. Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính tương lai, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp về việc:

(a) Liệu các giả định về ước tính tốt nhất được Ban Giám đốc sử dụng làm cơ sở lập thông tin tài chính tương lai không phải là không hợp lý và nếu sử dụng các giả định mang tính giả thuyết thì các giả định đó có nhất quán với mục đích cung cấp thông tin hay không;

(b) Liệu thông tin tài chính tương lai có được lập một cách thích hợp dựa trên các giả định hay không;

(c) Liệu thông tin tài chính tương lai có được trình bày một cách thích hợp và tất cả các giả định trọng yếu có được thuyết minh đầy đủ hay không, bao gồm việc trình bày rõ ràng đó là những giả định về ước tính tốt nhất hay giả định mang tính giả thuyết; 

(d) Liệu thông tin tài chính tương lai có được lập trên cơ sở nhất quán với thông tin tài chính quá khứ và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp hay không.

Trách nhiệm của KTV, doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán

03. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng dịch vụ về kiểm tra thông tin tài chính tương lai. 

Đơn vị được kiểm tra (khách hàng) phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan đến quá trình thỏa thuận và thực hiện hợp đồng dịch vụ về kiểm tra thông tin tài chính tương lai. 

04. Các bên sử dụng kết quả kiểm tra phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để sử dụng đúng đắn kết quả kiểm tra.

Nội dung chuẩn mực

– Mục đích lập thông tin tài chính tương lai

– Mức độ đảm bảo của kiểm toán viên về thông tin tài chính tương lai

– Chấp nhận hợp đồng dịch vụ

– Hiểu biết về hoạt động kinh doanh

– Giai đoạn báo cáo

– Các thủ tục kiểm tra

– Trình bày và thuyết minh

– Báo cáo kiểm tra về kiểm tra thông tin tài chính tương lai

– Các phụ lục

 

Xem toàn văn bản chuẩn mực số 3400

 

 

Powered by BetterDocs

EN VI