Các định nghĩa trong kiểm toán

Kiểm toán là việc kiểm tra báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hay tổ chức bởi một người độc lập với tổ chức đó dựa trên những tiêu chuẩn được chấp nhận.

EN VI