Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC bao gồm các chương quy định các nội dung cụ thể như sau:

Chương I – Quy định chung​

Chương II- Tài khoản kế toán​

Chương III – Báo cáo tài chính​

Chương IV – Chứng từ kế toán​

Chương V – Sổ kế toán và hình thức kế toán​

Chương VI – Tổ chức thực hiện​

Powered by BetterDocs

EN VI