Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ là gì?

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ là bộ quy chế do Bộ tài chính ban hành mẫu làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.

Các định nghĩa cần biết về kiểm toán nội bộ

1. Kiểm toán nội bộ: Là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

2. Người làm công tác kiểm toán nội bộ: Là người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ của đơn vị.

3. Người phụ trách kiểm toán nội bộ: Là người được cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của đơn vị giao phụ trách công tác kiểm toán nội bộ của đơn vị.

4. Ủy ban kiểm toán: Là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị của doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp.

5. Người có liên quan của người làm công tác kiểm toán nội bộ: Là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Công tác kiểm toán nội bộ được quy định như thế nào?

Công tác kiểm toán nội bộ được áp dụng theo các quy định dưới đây:

Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/04/2019

Thông tư 66/2020/Tt-BTC ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

Xem toàn văn Có hiệu lực từ 01/09/2020

Doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ quy định này?

1. Các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

a) Công ty niêm yết;

b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

c) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

2. Các doanh nghiệp không quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Powered by BetterDocs

EN VI