Kiến thức về thuế cho giám đốc

Cung cấp kiến thức thuế quan trọng dành cho giám đốc để quản lý, điều hành, tuân thủ pháp luật về thuế, sử dụng công cụ thuế hiệu quả, tối ưu. <div id="eJOY__extension_root" class="eJOY__extension_root_class"></div>