Chuẩn mực kiểm toán

Tập hợp các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam áp dụng trong kiểm toán độc lập.