Bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu Con dấu từ 2021

Bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu Con dấu từ 2021

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bãi bỏ một số thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ không cần phải thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu #

Cụ thể, quy định mới về con dấu doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Theo đó, quy định về con dấu của doanh nghiệp chỉ bao gồm các nội dung như sau:

  • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
  • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
  • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.
  • Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không cần phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp #

Về việc sử dụng con dấu, tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng lý doanh nghiệp, nghị quyết,  quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.


Tư vấn trực tuyến #

Expertis hỗ trợ tư vấn cho các vấn đề cụ thể  liên quan đến nội dung nêu trên.

Powered by BetterDocs

EN VI