Chuyển trụ sở doanh nghiệp sang tỉnh khác như thế nào

Khi doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh khác cần phải làm gì #

Có 2 nhóm quy định pháp luật cần thực hiện khi chuyển trụ sở sang tỉnh khác là Quy định về quản lý thuế và Quy định về đăng ký doanh nghiệp, chi tiết như hướng dẫn sau đây.

Bước 1:  Thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh khác #

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ lên cơ quan quản lý thuế tỉnh cũ (Tỉnh đang quản lý thuế) để chốt tình hình thuế đã nộp. Hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định về việc chuyển trụ sở.
  • Công văn gửi cơ quan quản lý thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh.
  • Mẫu 08: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế.
  • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Hoàn thành bước này thì doanh nghiệp được cơ quan quản lý thuế trả Mẫu 09 của thuế: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm. 

Lưu ý về Quyết định chuyển trụ sở.

Hồ sơ thể hiện doanh nghiệp quyết định chuyển trụ sở khác tỉnh, tùy theo loại hình doanh nghiệp và Điều lệ quy định về phạm vi thẩm quyền mà chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Công ty TNHH một thành viên: Chỉ cần quyết định của chủ sở hữu.
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Phải có biên bản họp hội đồng thành viên, quyết định hội đồng thành viên.
  • Công ty cổ phần: Phải có biên bản họp hội đồng cổ đông và quyết định hội đồng cổ đông về việc góp vốn.

Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế

Bước 2: Đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh mới #

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập.

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp thực hiện hoàn tất các thủ tục về con dấu mới, thông báo công khai thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Đăng ký thuế tại cơ quan quản lý thuế tỉnh mới #

+ Liên hệ cơ quan quản lý thuế tỉnh mới để cập nhật về tình trạng tiếp nhận hồ sơ, có thể cần bổ sung một số giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế tỉnh mới.

+ Thực hiện thủ tục hóa đơn: Tùy theo loại hóa đơn mà thực hiện thủ tục cập nhật điều chỉnh hóa đơn đang sử dụng cho phù hợp. Hoặc phát hành hóa đơn mới để sử dụng.

Powered by BetterDocs

EN VI