Các định nghĩa về doanh nghiệp và đầu tư

Khi bạn không xác định hoặc xác định sai một thuật ngữ, bạn sẽ trở nên kém hơn thuật ngữ đó; bạn giảm nhận thức, sức mạnh, sự thông minh và khả năng của bạn trong lĩnh vực đó.

EN VI