Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 25/06/2023 - 11:26 am

Để thuận tiện cho việc theo dõi thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong năm 2020 sắp tới, mời Quý doanh nghiệp cập nhật Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2020 theo quy định để thực hiện đúng nghĩa vụ pháp luật.

  1. Cách xác định thời gian nộp tờ khai thuế theo tháng, theo quý

* Thời gian nộp tờ khai thuế theo tháng

Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

* Thời gian nộp tờ khai thuế theo quý

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng (Chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế), theo quý được quy định như sau:

“b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý:

“b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Như vậy, theo quy định mới thì từ 01 tháng 7 năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có thể kéo dài thêm 1 ngày.

Lưu ý:

Theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

“Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Theo đó, từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Bên cạnh đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014/NĐ-CP (đã hết hiệu lực).

Dưới đây là thời hạn nộp tờ khai, báo cáo thuế tổng quát hơn cho từng tháng của năm tài chính 2020: #

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 

1

20/1/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2019
2 20/2/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/3/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

01/04/2020 (i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4 20/4/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5 04/5/2020(Do ngày 30/4 nghỉ Lễ, đến ngày 04/5 mới đi làm lại) (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020(nếu có)
20/5/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 22/6/2020(Do ngày 20/6 rơi vào thứ Bảy, ngày 22/6 mới đi làm lại) (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 20/7/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

30/7/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2020(nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
8 20/8/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020 (nếu có)(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020(nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9 21/9/2020

(Do ngày 20/9 rơi vào Chủ nhật, ngày 21/9 mới đi làm lại)

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
11 20/11/2020 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 21/12/2020(Do ngày 20/12 rơi vào Chủ nhật, ngày 21/12 mới đi làm lại) (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Powered by BetterDocs