Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 18/05/2023 - 09:28 am

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 38/2019/NĐ-CP đề cập đến việc chính thức tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng áp dụng từ 1/7/2023.

Lương cơ sở là gì? #

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, lương cơ sở được hiểu là căn cứ để tính :

 • Mức lương, mức phụ cấp và các chế độ khác trong các bảng lương theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng;
 • Mức sinh hoạt phí, hoạt động phí theo quy định của pháp luật;
 • Các khoản trích quỹ và các chế độ công nhân viên chức được hưởng.

Tiền lương cán bộ, công chức thay đổi như thế nào sau khi tăng lương cơ sở? #

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Qua đó, bắt đầu từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng là 1.490.000 đồng/tháng.

Tiền lương công chức, viên chức được tính dựa theo công thức quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Ví dụ: Công chức loại A0 có hệ số lương khởi điểm là 2,41. Nếu tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng thì tiền lương nhận được là 3.590.000 đồng/tháng. Khi tăng mức lương cơ sở 1.800.000 triệu đồng thì tiền lương tăng lên là 4.338.000 đồng/tháng.

tăng lương cơ sở

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính từ 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù cần bảo đảm không vượt quá tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tăng lên do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc).

Thay đổi mức lương đóng BHXH tối đa khi tăng mức lương cơ sở #

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở hiện hành từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 là 1.490.000 đồng/tháng đồng nghĩa với mức lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 01/01/2023 đến 30/06/2023 là 29.800.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2023 áp dụng mức lương cơ sở 1.8 triệu đồng/tháng. Như vậy, lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 01/07/2023 là 36.000.000 đồng.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2023 gồm những khoản nào ? #

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì: Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể:

(1). Mức lương theo công việc hoặc chức danh:

Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động;

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

(2). Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên:

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

(3). Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đối tượng nào được áp dụng tăng lương cơ sở? #

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định rõ mức lương cơ sở sẽ áp dụng đối với những đối tượng cụ thể như sau :

 • Nhóm 1: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008;
 • Nhóm 2: Cán bộ, công chức thuộc cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 2008;
 • Nhóm 3: Viên chức làm việc tại các đơn vị công lập theo quy định Luật Viên chức 2010;
 • Nhóm 4: Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP với một số loại công việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động;
 • Nhóm 5: Đối tượng làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
 • Nhóm 6: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
 • Nhóm 7: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;
 • Nhóm 8: Đối tượng làm việc trong các tổ chức cơ yếu;
 • Nhóm 9: Những người hoạt động không chuyên ở các cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ trường hợp các đơn vị, cơ quan thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có cải cách tổng thể về chính sách tiền lương.

Powered by BetterDocs