Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 21/06/2022 - 05:46 pm

Ngày 28/03/2022 Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, 02 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Điều kiện hưởng, mức hưởng và thủ tục hồ sơ chi tiết như sau:

1. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp #

1.1. Điều kiện hưởng #

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có các điều kiện sau:

 • Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/06/2022
 • Có hợp động lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/04/2022
 • Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

1.2. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc #

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng trước liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

1.3. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp #

 • Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng
 • Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng

1.4. Thủ tục hồ sơ #

 • Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cho cơ quan BHXH đang quản lý.
 • HÌnh thức nộp hồ sơ: trực tuyến qua cổng dịch vụ công của BHXH hoặc gửi file giấy qua đường bưu điện, đồng thời gửi file dữ liệu qua zalo cho cán bộ chuyên quản thu quản lý đơn vị
 • Thời hạn nộp hồ sơ: hàng tháng hoặc gộp 02 tháng hoặc 03 tháng. Chậm nhất đến ngày 15/08/2022.

2. Đối với lao động quay trở lại thị trường lao động #

2.1. Điều kiện hưởng #

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ khi có các điều kiện sau:

 • Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

2.2. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhưng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc #

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP thì người lao động mới tuyển dụng và có giao kết HĐLĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng trước liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

2.3. Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với lao động quay trở lại thị trường lao động #

 • Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng
 • Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng

2.4. Thủ tục hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động #

 • Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) gửi cho cơ quan BHXH đang quản lý.
 • Hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến qua cổng dịch vụ công của BHXH hoặc gửi file giấy qua đường bưu điện, đồng thời gửi file dữ liệu qua zalo cho cán bộ chuyên quản thu quản lý đơn vị
 • Thời hạn nộp hồ sơ: nộp trước ngày 15 hàng tháng. Chậm nhất đến hết ngày 15/08/2022

Sau khi có kết quả xác nhận Mẫu 02 hoặc Mẫu 03 từ cơ quan BHXH, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến ủy ban nhân dân cấp huyện và chờ phê duyệt.

Powered by BetterDocs