Search
Close this search box.

Dịch vụ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ có chịu thuế GTGT?

Cập nhật lúc 19/05/2023 - 09:40 am

  • Những dịch vụ đào tạo nào không chịu thuế GTGT?
  • Dịch vụ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ có chịu thuế GTGT?

Những dịch vụ đào tạo nào không chịu thuế GTGT? #

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT có các quy định như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các hoạt động đào tạo theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Dịch vụ đào tạo kỹ năng nghiệp vụ có chịu thuế GTGT? #

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT có các quy định như sau:

Như vậy, để xác định đào tạo kỹ năng nghiệp vụ có chịu thuế GTGT hay không thì cần xác định việc đào tạo kỹ năng nghiệp vụ đó có thuộc dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật hay không.

Bạn cần căn cứ vào Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 để xác định xem hoạt động đào tạo kỹ năng nghiệp vụ đó thực tế có đáp ứng quy định về dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật hay không.

Trường hợp các hoạt động đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ cụ thể là hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Ngược lại, hoạt động đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ ccụ thể được xác định không phải là hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì chịu thuế GTGT theo quy định.

Powered by BetterDocs