Gia hạn ngày nộp hồ sơ điện tử khai quyết toán thuế năm 2015

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Do sự cố kỹ thuật của  Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ điện tử khai quyết toán thuế 2015 của người nộp thuế đến hết ngày 04 tháng 04 năm 2016.

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn www.nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ Thuế điện tử của Tổng cục Thuế theo số điện thoại 043 7689679, số máy lẻ từ 2180 đến 2183, email nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết.

Công văn chi tiết về việc Sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế vui lòng xem tại đây

Đọc thêm
NHNN VN: Doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được giản nợ, giảm lãi vay
EN VI