Gần 18.000 doanh nghiệp Việt Nam trên bờ vực phá sản

 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong 5 tháng năm 2016 có tới 17.788 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 5/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.019 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 101.218 tỷ đồng, giảm 8,5% về số doanh nghiệp và tăng 62,6% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 5 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 77,8% so với tháng trước.

Trong tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.668 doanh nghiệp, giảm 14,7% so với tháng 4 năm 2016. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 là 104,7 nghìn lao động, giảm 0,3% so với tháng trước.

Gần 18.000 doanh nghiệp Việt Nam trên bờ vực phá sản

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 5 của cả nước là 884 doanh nghiệp, tăng 5,2% so với tháng 4 năm 2016. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.519 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với tháng trước và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.685 doanh nghiệp giảm 37,0% so với tháng trước.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 57.739 doanh nghiệp. Trong đó có 44.740 doanh nghiệp thành lập mới và 12.999 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Đọc thêm
Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 5 tháng đầu năm là 10.794 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 22.431 doanh nghiệp. Trong đó có 4.643 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 17.788 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

VĂN HUY

www.expertis.vn

 

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

 

EN VI