WITHHOLDING TAX (FOREIGN CONTRACTOR TAX)

The Foreign Contractor of Tax (FCT) mechanism applies to payments made by a Vietnamese party contract to a foreign entity carrying out projects in Vietnam, or providing services to customers without setting up a legal entity in Vietnam, except for pure supply of Vietnamese goods, except for pure supply of goods in Việt Nam, except for pure supply of Vietnamese goods, except for pure supply of goods in Việt Nam, except for pure supply of goods in Việt Nam, except for pure supply of goods in Việt Nam, except for pure supply of goods in Việt Nam, except for pure supply của phần mềm, except để tạo cơ sở dữ liệu nào trong trường Việt Nam, không cho phép xác thực cho hàng hoá này không có tập tin nào được đặt, border gates, services performed and đã dùng bên ngoài Vietnam, và số khác dịch vụ đã thực hiện bên ngoài Việt Nam (như làm việc làm việc làm việc, thiết bị và thiết bị, dịch vụ và Marketing services; brokerage services; training, etc.).

A foreign contractor (FC) is defined to include một thành viên của foreign or sự xác thực không có doanh nghiệp trong Việt Nam hoặc có người dùng nhập vào trường Việt Nam trên cơ sở dữ liệu một cơ sở, làm việc với một người học khác hoặc một người học or individual.

Có thể dùng FCT của hai components (ie VAT and CIT). Những giá trị khác kích cỡ cần phải cho các sự thuộc tính

FCT payment methods

Máy ảnh FC đã chọn hoặc của những phương pháp sau

Deduction method

According to phương pháp này, FC The FC can recover the VAT input được cung cấp từ địa chỉ subcontractors.

In hàng lệnh để đưa vào một phương pháp này, FC cần thiết để xác định những điều kiện sau:

i) FC has a PE in Vietnam or tax residents of Vietnam

ii) The duration of the project in Vietnam is more than 182 days

iii) FCs adopt the full Vietnamese Accounting System (VAS)

Direct method

FC người không xác định để yêu cầu một tùy chọn nào trên phiên bản hiện thời nên áp dụng phương pháp direct Mô tả này phương pháp, VAT và CIT sẽ được được thực hiện và đã đăng nhập với tiếng Việt CONTRACTING khi làm việc làm cho FC. VAT and CIT will be defined based on a% đã hợp lệ của kiểu dữ liệu thay đổi. The deemed tax rate depends on the nature of the service and the type of goods supplied. The VAT element withheld will be available as an VAT input credit to Vietnamese contracting parties if supplies / services subject to VAT.

The VAT deemed and CIT rates under the Direct Method are as follows:

Industry Effective VAT

rates

Deemed

CIT rate

Trading: distribution, supply of goods, materials,

machinery and equipment in Vietnam

exempt 1%
General services 5% 5%
Services together with provision of goods 3% 2%
Construction, cài đặt mà không cung cấp dữ liệu hoặc

machinery, equipment

5% 2%
Construction, cài đặt với cấp của dữ liệu hoặc

machinery, equipment

3% 2%
Leasing of machinery and equipment 5% 5%
Đang phép nhập Không rõ 2%
Transportation 3% 2%
Interest exempt 10%
Royalties exempt 10%
Re-insurance exempt 2%
Transfer of securities exempt 0.1%
Manufacturing, other business activities 3% 2%

Hybrid method

Under this method, the FCT that where where a FC adopts simplified VAS (instead of full VAS), it may choose to pay VAT under the Method and CIT under Direct Method.

Foreign tax relief

Việt Nam đã được bảo vệ cơ sở dữ liệu với nhiều các trường để cung cấp từ tiến trình con dou lên.