VALUE ADDED TAX (VAT)

Overall

Under cơ sở dữ liệu hiện thời, xuất dữ liệu là được thu từ một người dùng bằng adding VAT at the applicable rate to the amount charged. Tuy nhiên, a business also pays input VAT to những giao dịch trên hàng hoá này. Người dùng kết xuất phải là đã đăng nhập để sau sau cơ sở dữ liệu đã xác định tài liệu nhập vào VAT. The tax is actually borne by end consumer or enterprises that attend in supply goods / services
không thể đề đến VAT.

Scope of VAT application

VAT is applicable to goods and services consumed within Vietnam. VAT is also applied at the import stage on imported goods. Giá trị nhập vào phải là giá trị vào phụ đề không hợp lệ Concurrently với việc nhập quyền hạn cho.

VAT exemption

Có một số thứ tự số thứ hai của hàng hoá và dịch vụ ở ngoại phạm vi VAT application. Ví dụ

i) Transfer of LURs

ii) Credit services

iii) Financial derivative services

iv) Certain insurance services (including life and non-commercial insurance)

v) Medical services

vi) Cross border leases of drilling rigs, aero planes, and ships which không thể được tạo trong Việt Nam

vii) Equipment, machinery, spare parts, specialized means of chuyển đổi và cần thiết dữ liệu để sử dụng prospecting, kiểm tra và chế độ của trường dữ liệu và cơ khí (mà không thể được tạo trong Việt Nam)

viii) Goods in transit or trans-shipment via the territory of Vietnam; goods temporarily imported and re-exported and goods temporarily exported and re-imported; và cơ sở dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu hoặc xử lý các hàng hoá này để xuất vào trong chế độ hay xử lý để xuất khẩu signed với foreign parties

ix) Imported goods and goods or services to be sold to organizations and individually for humanitarian aid or non-refundable aid (subject to limitations)

VAT rates

The standard VAT rate is 10%. A 0% rate applies to exported goods and services subject to certain conditions. A 5% rate exists for "essential" goods and services such as clean water, fertilizer, teaching aids, books, foodstuffs, medicine and medical equipment, husbandry feed, various agricultural products and services, technical / scientific services, rubber latex, sugar and its by products.

Output VAT calculation

Giá trị kết xuất được tính tính với nhân nhân giá con giá trị (net của VAT) bởi sự áp dụng rate.

Claiming input VAT credit

Input VAT (including VATheld under FCs under the withholding tax mechanism) credit được xác định trong 6 months từ các tháng mà the invoice is issued. Thương hiệu VAT vào ở trước này thời gian limit sẽ được chuyển đổi.

In case of total value invoice (ie sale price plus VAT) is VND 20 million or more, một toán tài khoản cho phải là được sẵn sàng cho VAT nhập vào thể xác thực.

Method of VAT calculation

VAT supplying regulations 2

Deduction method

Trong một phương pháp này, việc nhập VAT là tính tổng với kết xuất VAT để xuất customers less the creditable VAT VAT paid on purchases of goods and services. Proper bookkeeping and invoices are requisite requirements for applying for this method.

Direct method

In hàng lệnh để xác định việc đăng nhập dưới đây phương pháp này, được thêm giá trị trong thời gian phải firstly được tính. Những applicable VAT rate sẽ được áp dụng cho thêm giá trị để xác định việc đăng nhập VAT.

Enterprises that fail to satisfy requirements on book keeping / invoices and certain deemed goods / services (ie trading gold / foreign currency) will be deemed to apply for this method.

VAT administrative

VAT code registration

Tất cả các giá trị (chứa ký tự đồng thời, branches, hành động của cơ sở dữ liệu trong các số này) cần đăng nhập cho một mã số mã với tên cơ sở dữ liệu xác thực trong 10 làm việc làm việc từ sự kiện người dùng đã xác định hay certificate của việc đăng ký là được phép.

VAT declaration and payment

Đang đăng nhập due date cho tháng hai return là 20th of the following month. Mật khẩu VAT là cần thiết bị phân tách trên cùng cùng ngày.

VAT refund

An VAT refund input is allowed in certain cases (eg input VAT credit is larger than output VAT for 3 consecutive months). A refund may be conducted monthly, đã xác định hay đã xác định trên chế độ của Taxpayers.