TECHNOLOGY TRANSFER

Technology transfer in Vietnam is regulated by the following:

i) Law on Technology Transfer ("LTT") which took effect on 1st July 2007;

ii) Decree 133 / 2008 / ND-CP of the Government dated 31 December 2008 guiding the implementation of LTT ("Decree 133").

Các LTT có seven chapters với 61 các bài viết, xử lý các giá trị cần thiết để chuyển đổi; technologies hai cho phép, bị hạn chế, và cảnh báo từ chuyển đổi; technology transfer Agreements; technology transfer services (including
technology transfer brokerage, appraisal, evaluation, assessment and promotion; measures for and boosting technology transfers; approval and registration of technology transfers; and handling disputes, claims, denouncements and breaches in technology transfers.

General Principles

Các LTT xác định Technology với các phương pháp, processes and know-how, mà có thể

Các Technologies đã được chọn dưới các LTT vào Technologies không phải để chuyển đổi, các cơ sở dữ liệu chuyển đổi nào được chế độ, và các công việc bị phép từ transfer. Decree 133 provides a different list of technologies, restricted, and prohibited, for transfer.

Tập tin "chuyển đổi của hệ thống" chỉ chỉ để chuyển đổi của phải là người dùng hay licensing

Trong phần Where các đối số chuyển đổi có đã được bảo vệ là các đối tượng của cơ sở dữ liệu, chuyển đổi từ quyền hạn của quyền hạn của cơ sở dữ liệu quyền hạn trong chế độ với sự quyền hạn của quyền thuộc tính của quyền trong chế độ với sự quyền hạn của cơ sở dữ liệu quyền hạn trong chế độ với sự quyền hạn của cơ sở dữ liệu quyền hạn trong chế độ với sự quyền hạn của cơ sở dữ liệu quyền hạn trong chế độ với sự quyền hạn của cơ sở dữ liệu trong quyền quyền hạn trong chế độ của cơ sở dữ liệu quyền hạn trong sự xác thực trong sự xác thực của quyền hạn của quyền bên ngoài. Tập tin thực hiện quyền quyền hạn này như là đối tượng để xác định giá trị giá trị và bên ngoài bên ngoài của thiết bị chuyển đổi Regulation.

Những giao dịch của một thiết bị có thể trong một kiểu giao diện cơ sở dữ liệu chuyển đổi không hợp lệ franchising contract; contract transfer industrial property rights; đồng thời cho giao dịch và dịch vụ của cơ sở dữ liệu hoặc thiết bị đến mà chuyển đổi của một technology là Attached.

Technology Transfer Contract

Những giao dịch là cơ sở dữ liệu để thực hiện, Ensure sự chính xác của thiết bị chuyển đổi, và đặt thông báo và chế độ để quyết định các dữ liệu. Technology Transfer Contracts (TTCs) can be agreed in a written contract or other similarities, such as telegram, telex, fax, data messages and other forms as permitted by law. Những nội bộ nào được phép để chọn các ngữ dịch của TTC. Có trong phiên bản giao dịch trong Vietnam, một phiên bản này cần thiết. Những ngôn ngữ và foreign language phiên bản này có quyền hợp lệ.

Những ảnh này đến một TTC đã có thể xác thực trên trên theo đây cáculars

i) Tên của TTC, không biết tên của chuyển đổi Technology;

ii) The object technology which is being transferred and the products created from the technology;

iii) Transfer of quyền sở hữu và / hoặc phải sử dụng technology;

iv) Method of transfer of the technology;

vi) Rights and obligations of the parties; vii) Price and mode of payment;

vii) Ngày xác thực và giới hạn hợp lệ của TTC;

viii) Definition of terms and concepts (if any) used in the TTC;

ix) Plan and schedule for transfer technology, and location để thực hiện giao dịch của Technology;

x) Sự xác định để cung cấp một đối số cho các chuyển đổi Technology; xi) Penalties for breach of the TTC;

xii) Liability for breach of the TTC;

xiii) Applicable law for dispute resolution; xiv) Tribunal for dispute resolution;

xv) Agreements, on condition that they are không biết với các tài khoản của Việt Nam.

Governing Law

Những nội bộ được phép phép xác thực vào giá trị governing nước, với các khác nhau và điều kiện nào không phải biết nhau với tên tập tin.

Article 776 of the Civil Code 2005 that provides transfer technology with a foreign element (ie, between a Vietnamese entity and foreign entity and technology transferred from any foreign country into Vietnam or from Vietnam to any foreign country) cần được thực hiện với (i) phần của the Civil Code 2005 and other legal documents of Vietnam technology transfers; (ii) international treaties to which Vietnam is a contracting party; or (iii) foreign law, if the application of foreign law like or the consequence of its application does not contradict "the basic principles of the law of Vietnam".

Tập tin: LTT đã cung cấp nào không có thời gian đã thực hiện ở trong TTC với một nội bộ Foreign Vietnam ".

Registration

Chỉ có thể tạo LTT này để đăng nhập vào một cơ sở dữ liệu này với quan trọng để "không đúng Bạn có thể yêu cầu nó đăng nhập TTCs để đặt hàng đầu để làm việc với các LTT và các khác số.

Những giao dịch cần thiết mà bị tắt, thiết bị chuyển đổi được Subject đến chính xác của hệ thống quản lý (các "Technology Authority") trước khi TTC được nhập vào bởi các phòng, và một quyền hạn này được sau

Pricing

Những người dùng cho bạn không có quyền về giá trị để chuyển đổi giao dịch trong TTC. Có thể thực hiện được tạo trong một hoặc một tùy chọn của những phương pháp sau:

i) A payment or payments in installments in cash or goods;

ii) Transfer từ giá trị của cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu chuyển đổi sang để sử dụng giá trị hay để cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu như kết thúc của tên;

iii) Other payment methods as agreed by the parties.

Confidentiality

Competent authorities responsible for the grant of technology transfer, and certificates of registration TTC bị bỏ qua để xác định các cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu và sự xác định trong tập tin ứng dụng cho cơ sở dữ liệu transfer technology và registration của technology transfer.