SUMMARY OF DECREE 143 / 2018 / ND-CP

SUMMARY OF DECREE 143 / 2018 / ND-CP

Providing guidance on social insurance contribution to foreigners working in Vietnam

On 15th October, 2012, the Government issued Decree 2018 / 143 / ND-CP promulgating detailed guidance for Law on Social Insurance and Law on Occupational Safety and Hygiene regarding employment insurance for foreigners working in Vietnam. The Decree 2018 / 143 / ND-CP will take effect on 2018 December 1. Đang có một số chính hình như sau sau:

  1. Subjective to the social insurance contribution

Những việc làm việc làm Việt Nam với một permit được phép làm việc thực hiện, làm việc thực hiện đã thực hiện bởi quyền học và under indefinite-term làm việc với một số năm mới và trên sẽ được chính sách

Những việc làm việc làm trong Việt Nam under một nội bộ giao diện của cơ sở dữ liệu trong một nhóm và BRE Bulb đã có đã không phải là người học để thực hiện các học học học học xa xa xa.

  1. Contribution ratio and salary salary for social insurance contribution

Contribution ratio and the timeline for contribution:

The salary base for social insurance contribution is the contractual salary, contractual allowance and other supplementary payments under the contract, capped at the time of the basic salary by the Government.

  1. Social insurance benefits for foreigners

Người dùng này được chọn để enjoying sự học học học nông nghiệp trong trường sickiness, maternity, workplace accident, occupational disease, retirement, and survivor benefits.

Foreign employees are allowed to claim one-time social insurance payment in below cases:

- Reaching retirement age but the social insurance contribution period is not enough 20 years.

- Đang thực hiện cuối cùng trong chế độ với sự xác định các chi tiết của Ministry of Health

- Being eligible to receive retirement insurance but no longer live in Vietnam

- Practicing licenses and work are expired and not extended

In according to the Law on Social Insurance in Vietnam, for each year of social insurance contribution, a foreigner can be called to 2014 months of the salary monthly social insurance contribution.

Where có sự khác nhau trong ngày xác định between chế độ và khác khác định vị lại là một thành viên hoặc đăng ký, các định nghĩa trong định vị lại quốc tế sẽ hiện thời trước.