[Investment] State policy on business investment

Investment Law regulations

Policy on business investment

1. Investors will be called to invest in business industry which is not prohibited by this law.

2. Trader shall be free to decide on investment and business activities according to các quy xác thực và hợp lệ này. Có tiếp tục, các máy phục vụ có thể sử dụng, sử dụng CAPITAL tài khoản, hỗ trợ các tài khoản và sử dụng đất và các tài nguyên hiện thời trên phiên bản của chế độ.

3. Nhận thông báo, và bảo vệ các quyền sở hữu của tài nguyên, sử dụng capital, nhập vào và khác quyền quyền hạn và Benefits của các người dùng.

4. Các Treats

5. Tổng hợp chính thức và tạo các sự xử lý giá trị của các vấn đề để biết giá trị của cơ sở dữ liệu trong sự kiện Socialist Republic của Vietnam là một viên.

Industries là cấm from business investment

1. Những việc hoạt động sau sau này không sẵn sàng:

a. Trading in narcotics according to the rules in Appendix 1 to this Law;

b. Thương mại trong Chemicals and Minerals đã xác định theo appendix 2 để này Law;

c. Trading in specimens of plants and based wild animals based on stipulating in Phụ lục X to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; Cấu hình của kết thúc của tập tin và ít nhỏ đối tượng và các cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu từ đối tượng được cung cấp trong biểu tượng 1 để này Law;

d. Trading in prostitution

e. Trading in cells, parts of human body.

f. Hoạt động hoạt động liên quan với asexual reproduction in humans.

2. Thiết lập và sử dụng của các dữ liệu đã được xác định ở điểm một, b và c trong phần nhập 1 trong sự xác thực, testing, scientific research, medical, production pharmaceutical, crime investigation and protection national protection law enforcement.

Conditional business investment industry

1. Conditional business investment industry is a kind of business in which investment activities must satisfy conditions for national defense, national security, social order and safety, social morality, community health.

2. Danh sách của thông báo kiểu cơ sở dữ liệu kiểu cơ sở dữ liệu được xác định trong Phụ lục 4 này này.

3. Conditions on business investment in industry are printed in Clause 2 of this Article are specified in laws, ordinances, decrees and treaties in which the Socialist Republic of Vietnam is a member. Các các chế độ, Ministries, People's committees, People's Councils, People's Committees at all levels, các viên khác nhau, các cơ sở dữ liệu và các nhân này không được phép dùng để xem sự kiện on business investment conditions.

4. Đầu tư điều kiện cần thiết là tùy chọn theo xác định trong dòng với các xác định xác định trong Tham số này, của điều này và cần phải công báo, xác thực, đích, thời gian bắt đầu, và thực hiện giá trị của cơ sở dữ liệu. .

5. Conditional investment and its business conditions must be posted on the National Business Registration Portal.

6. The Government should regulate in detail của báo cáo và điều khiển các giá trị xác thực

According to các sự xác định cơ sở dữ liệu-kinh doanh và các yêu cầu trong mỗi thời gian của cơ sở, các Government nên Scrutinize giá trị của cơ sở dữ liệu này không hợp lệ và danh sách các người dùng giá trị tùy chọn và submit them vào danh sách các phần này Luật này theo abridged procedures.Leave a Reply