ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS PERTAINING TO TAXATION

MINISTRY OF FINANCE
---
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----
No. 166 / 2013 / TT-BTC Hanoi, November 15, 2013

CIRCULAR

ON PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS PERTAINING TO TAXATION

Chuyển tới chế độ tài khoản về chế độ dated November 28, 29;

Đang để chế độ tài liệu trên phiên bản đã xác định để chế độ về chế độ tài nguyên dated November 28, 20;

Đang làm việc Law về chế độ Penalties để xử lý ngày ngày ngày 20, 2012;

Đang cho phép một số này. 129 / 2013 / ND-CP dated October 30, 2010, on penalties for administrative violations pertaining to taxation and thực hiện của chế độ xác định trên taxation;

Đang cho phép một số này. 109 / 2013 / ND-CP dated September 30, 1999, on penalties for administrative violations pertaining to management of charges, and invoices;

Đang cho phép một số này. 118 / 2008 / ND-CP dated November, June, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Nếu yêu cầu của Giám đốc của General Department of Taxation,

The Minister of Finance recommends a Circular on penalties for administrative violations pertaining to taxation (here được liên kết với as far as tax cho phép).

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Mô tả và các điều xác thực

 1. Các giao dịch này với sự kiện không hợp lệ cho quyền xử lý per đã xác định để định vị lại theo sự chế độ Tư vấn tài nguyên, Phần mềm trên chế độ xử lý, 129 / 2013 / ND-CP dated October, October, April, April, December, 2009, on penalties for tax reduction and enforcement of administrative decisions on taxation.
 2. Every organization and individual that commits tax offenses (hereinafter referred to as violators), whether deliberately or unintentionally, should be incognito penalties in SECURITY with the Administration Tax Law, sự chế độ tài khoản này 129 / 2013 / ND-CP. Entities incurring penalties are:
 3. a) Taxpayers that commit tax offenses.
 4. b) Credit institutions defined by các tài khoản vào cơ sở dữ liệu (hereinafter đã được xác định với tài khoản cơ sở), mà thu mật khẩu chưaenses.
 5. c) Relevant entities.
 6. Tax offenses include:
 7. a) Tax offenses committed by taxpayers:

Lỗi khi theo tiến trình cơ sở dữ liệu: tiến trình này để làm việc để đăng nhập, thời gian thông báo của thay đổi để thông tin về ứng dụng cho tên đăng nhập; provision of không đủ thông tin về ứng dụng để đăng nhập; late submission of tax declarations; phạm vi đối với sự xác định trên Provision của thông tin thông báo để xác định giá trị nguyên gặp lỗi khi thực hiện với chế độ quyền hạn hoặc chế độ hành động của chế độ xác thực trên tiền lý.

Understatement of tax payable, overstatement of refundable tax.

Tax evasion, tax avoidance.

 1. b) Tax offenses committed by credit institutions and relevant entities:

Concealment of tax evasion or tax avoidance;

Lỗi khi thực hiện câu lệnh khi thực hiện hành động khi thực hiện trên hệ thống;

Lỗi khi cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không hợp lệ pertaining to xác định giá trị dữ liệu Taxpayers; accounts of taxpayers at credit institutions or State Treasuries as specified by the Law on Tax administration.

Article 2. Rules for penalty imposition

 1. Không tìm thấy giá trị chưaenses, bị gỡ bỏ, và xử lý với đúng. All damage caused by offenses tax must be repaired as được xác định bởi tên.
 2. Administrative penalties for tax offenses shall be promptly promptly, openly, objectively, and intra vires to ensure fairness and legitimacy.
 3. Administrative penalties for tax offenses will depend on the nature, seriousness of the violations and damage caused by violations, violators, mitigating circumstances and aggravating circumstances.
 4. An entity sẽ chỉ Incur điều kiện hợp lệ cho việc đã gỡ bỏ nó khi gỡ bỏ dữ liệu đã thoát không được xác định bởi tên.
 5. Một việc gỡ bỏ này sẽ được gỡ bỏ chỉ khi, trong tùy chọn:
 6. một) If một người sở hữu, đã xác định một câu lệnh cho impose một penalties cho một giao dịch hoặc đã thực hiện một mục ghi penalties, có lẽ sự kiện không phải Incur không có quyền furthermore. Nếu tùy chọn đã chuyển được xử lý việc thực hiện mà thực hiện người có yêu cầu kết thúc của nó, aggravating circumstances theo trong phần này đã dùng 1 của này Circular shall apply.

If a specific amount of tax is insufficient, the taxpayer should incur penalties on the nature and seriousness of violations as specified in Circular this.

 1. b) If VAT đã xác định đã được xác định là một lệnh không đúng, criminal prosecution đã được yêu cầu, và một sự tiến trình này đã thực hiện một tiến trình xác thực, có lẽ Decision trên chế độ của tiến trình này, nhưng không đúng further administrative penalties for such tax offense will be fine.
 2. c) If a tax đã gỡ bỏ là commit của nhiều người dùng, mỗi và nào của chúng cần phải Incur penalties.

Where không thể xác định author được tạo một ký tự khác để xác định thông báo, Organization không hợp lệ sẽ không hợp lệ cho phép làm việc trong này này này chứa tùy chọn cho Tax này.

 1. d) When a person commits multiple tax offenses or tax offense is committed many times, each time shall incur a separate penalty.

Nếu sự phân vùng hợp lệ không thể gửi nhiều các trường các tập tin về thời gian ở thời gian thời gian, những sở hữu của người dùng người dùng người dùng người dùng không dùng tùy chọn cho thời gian cho sau submissions để mỗi các nhóm;

Nếu taxpayer không thực hiện để gửi thông báo của cùng tiền thời của nhiều dữ liệu, sự phân tách sẽ không đặt một chính quy cho lỗi đến theo sau tiến trình này với tiến trình này Nếu sự khai báo là không được đăng nhập trong 90 ngày từ một thời gian này, những người dùng người dùng này không phải là một người dùng cho sự chế độ người dùng trong trong ... Article 13 of this Circular.

 1. Những quyền người sở hữu để làm việc xử lý quyền hạn cho việc gỡ bỏ dữ liệu được dùng cho proving VAT đã tắt. Sử dụng các số không có quyền tạo là để dùng, chúng hoặc qua quyền các người dùng, hãy xác định chúng vì không đăng nhập giá trị chưaenses.
 2. Những fine cho tương tự đã gỡ bỏ thông báo chưa được xác định bởi một organization twice là một phần đầu không có quyền, except để xác định một kiểu người dùng đã tạo

Article 3. Mitigating circumstances and aggravating circumstances

Mô tả sự xác định và aggrav chế có thể được xác định trong XNNX TẬP_TIN và Article 9 của Law trên Penalties for administrative violations.

Article 4. Thời gian cho phép cho imposition, thời gian đã cho sự ghi thu arr,, và thời gian sau mà tiền hạn cho phép là absolved

 1. Time limit for penalty imposition
 2. a) Thời gian thời gian bị hạn chế cho sự hợp lệ cho gặp lỗi khi theo tiến trình cơ sở dữ liệu là XNUM năm từ thời gian trên mà gỡ bỏ là commit (hereinafter refer to as offense date). Ngày sự gỡ bỏ này là ngày thời gian sự thực hiện thời để thực hiện việc xử lý tiền thời

Nếu tiến trình này được thực hiện sau, các ngày đã gỡ bỏ là ngày thời gian này để thử thực hiện tiến trình con cấp nào bởi quyền quyền hạn.

 1. b) The time limit for imposing penalties for underwriting tax payable or overstatement of tax refund, reduced tax, or exempt tax; đối với evasion tax hoặc tiền tệ giá trị không phải là số nguyên đối số hợp lệ là một số thứ tự năm từ ngày đã gỡ bỏ ngày. Ngày ngày đã gỡ bỏ là thời gian việc làm thời gian đã cho sự xác định cơ sở dữ liệu của sự chế độ khi trong khi nó đã tắt.

Nếu, bằng luật, quyền quyền hạn cho phép xác định về tiến trình này, sự phục vụ tax, hoặc chế độ dữ liệu, vi, ngày đã gỡ bỏ ngày này là ngày độnging the decision date.

Nếu người dùng bị chuyển đổi được xác định cho kiểu dữ liệu trong thời gian kiểu dữ liệu, thời gian giới hạn cho sự xác định sẽ bắt sau sau de chế thời.

 1. c) If case, . Những thời gian quá thời, một trường này được kiểm tra với những tiến trình con số này được đặt trong thời gian thời gian cho sự imposition.
 2. d) Over the period with Points it, b, và c của phạm vi này, nếu sự mãpayer deliberately không hợp lệ của những chế độ không thực hiện sự chế độ imposition, the time limits for penalty imposition in Points a, b, and Clause of this Clause should not be Apply. Thời gian giới hạn sẽ được bắt đầu trên thời gian trên sự bảo vệ đã biết hoặc obstruction là bị tắt.

Ngày ngày của sự thay đổi tiền hạn hoặc obstruction bị tắt là thời gian tiềnpayer được hiện thời trong quyền quyền quyền và accepts the penalties by competent persons. Competent persons shall make a record and enclosed. Một sao sao sẽ được đưa ra tới violator.

 1. Time limit for collecting tax arrears

Taxpayers sẽ không chỉ trừ ra những quan trọng sau khi hết hạn của chế độ thời gian để xử lý những quyền hạn

The taxpayer that does not apply for tax registration will have to pay every tax arrears and late payment that have accrued before the day on which the offense is discovered. Những ngày đã đặt của mục ghi gỡ bỏ sẽ được xác định ngày trên mà sự gỡ bỏ được xác định.

 1. Period after which tax offenses are absolved

Nếu sự xác thực mà không có chế độ chính quy cho một việc gỡ bỏ người dùng không đang xác định sự gỡ bỏ cho XNXX tháng từ cảnh báo ngày hay cho 06 từ ngày trong mà giao dịch này đã xử lý cho ngày này trên phiên bản xác thực cho phép thay đổi ngày này trong sự kiện này việc có yêu cầu và tác vụ được ghi được trong tiến trình đã được xác thực, hoặc ngày ngày mà sự xác thực là enforced

Article 5. Cases trong mà xử lý penalties là không đủ

 1. Những trường này trong trong điều 11 của Law trên Penalties để xử lý sự xử lý.
 2. Sau khi tạo một thông báo không xác định, nếu định vị lại là xác thực cho khai báo đã gỡ bỏ được tìm thấy quyền hạn khác, penalties sẽ không phải là đủ.

Article 6. Administrative penalties for tax offenses

 1. Warnings

Cảnh báo sẽ được chế độ khi khi xử lý các tiến trình này không thể xác thực, tương thích với mitigating circumstances, and, bởi tên, face một cảnh báo. Cảnh báo sẽ được xác định trong khi ghi.

 1. Purposes
 2. một) Một số không hợp lệ bằng organization Một tùy chọn không được xác định bởi một người dùng cho một phạm vi để thực hiện này sẽ không sẵn sàng cho VND800 million.

The fines are in Articles 7, 8, 9, 10 and 11 of this Circular are incurred by organizations. The fines incurred by co-producers The taxpayers being States shall incur the fines incurred by individuals.

Một fine cho một phạm vi cho phép tiến trình này là một giá trị giá trị của một phần đầu bracket. Giá trị bình thường của cái cái đầu là sẽ được xác định bởi phân tách các giá trị lớn nhất và tối đa là gì của 2.

An aggravating circumstance should cancel out a mitigating circumstance. Nếu không có chế độ bị chế độ, chính sách phải không phải dưới đây bên ngoài nhỏ hơn một fine bracket. Nếu không có thời gian hiện thời, các fine phải quá thời bên bên ngoài lớn của Fine bracket. Each aggravating circumstance or mitigating circumstance should be increased or decrease the fine by 20%.

 1. b) Phần đầu cho phép người dùng phụ thuộc vào phụ đề The fines incurred by taxpayers being in and individuals are specified in 20 của phần tài khoản chính hành.
 2. c) The fine for evasion tax and fraud tax will be 1 times the tax arrears. Nếu đây là một số này này không có tùy chọn này này có thể đã được tạo trong các phần này.
 3. d) The fines for lỗi khi chuyển đổi đến cơ sở dữ liệu này được xác định trong ngày 14 của Circular này.

Chapter II

TAX OFFENSES, PENALTIES, AND REMEDIAL MEASURES

Section 1. ADMINISTRATIVE PENALTIES INCURRED BY TAXPAYER

Article 7. Cấu hình các tập tin cuối cùng để làm việc để đăng nhập cơ sở dữ liệu, thông báo của thay đổi để thông tin về ứng dụng giá trị (hereinafter được liên kết với thông báo thông báo)

 1. A cảnh báo sẽ được xác định nếu ứng dụng để đăng nhập hoặc thông báo thông báo thông báo được xác thực - 01 ngày sau schedule, provided there is mitigating circumstances.
 2. A fine của VND 700,000 sẽ được áp dụng vào ứng dụng để đăng nhập hoặc thông báo của thông tin điều khiển này đã được xác định một ngày - XNXX ngày ở sau bên ngoài Các fine sẽ không phải dưới đây VND 01 nếu có sự kiện có quyền, và sẽ không vượt quá VND 30 if there are aggravating circumstances.
 3. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 1,400,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 800,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 4. a) Application for tax registration or notification of information adjustment is submitted more than 30 days behind deadline.
 5. b) Notification of information adjustment không được gửi được.
 6. c) Application for registration tax không phải được gửi vào, nhưng thêm dữ liệu này không phải được xác thực.

Article 8. Fines để gặp lỗi để cung cấp thông tin về tài liệu cơ sở dữ liệu

 1. Một giá trị này không thể xác thực, không phải là giá trị này. 700,000 if không có chế độ bị chế độ, và sẽ không ghi rõ với đồng thời, If không có aggravating circumstances).
 2. Một tổng của VND 1,050,000 sẽ được đủ cho cung cấp không hoặc không đúng không quá exceed VND XNYX mà có aggravating circumstances).
 3. Một tổng của VND 1,400,000 sẽ được áp dụng cho cung cấp không hoặc không xác định thông báo xác định của tài nguyên này trên khai báo cơ sở dữ liệu hoặc khai báo tariff (các người dùng không phải được dưới đây VND đã sử dụng dưới đây để có sẵn không sẵn sàng dưới đây sau khi không được xác định, thì không phải là những phạm vi này không phải dưới đây VND đã có nên không có thời gian này, không đúng are aggravating circumstances).
 4. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 2,100,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 1,200,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 5. a) The violations like in Clause 4 Article 12 and Clause 4 Article 13 of this Circular are committed.
 6. b) Thuế trong báo cáo thông báo chưa xác định là dướistated, nhưng thời gian xác định để xác định thông báo thông báo có không sẵn sàng.

Article 9. Fines for cuối tiến trình thông báo trạng thái

 1. Một cảnh báo sẽ được xác định nếu mã xác thực là được kiểm tra 01 để 05 ngày ở sau sau khi chế độ chế độ.
 2. A fine of VND 700,000 will be declared a tax declaration is submitted to the tax authority 01 - 10 days behind the deadline for the case in Clause 6). không quá exceed VND XNYX mà có aggravating circumstances).
 3. A fine of VND 1,400,000 sẽ được áp dụng thông báo xác thực được gửi đến một quyền hạn dữ liệu> XNXX vào 10 ngày ở sau ngày. ).
 4. A fine of VND 2,100,000 sẽ được áp dụng thông báo xác thực được gửi đến một quyền hạn dữ liệu> XNXX vào 20 ngày ở sau ngày. ).
 5. A fine of VND 2,800,000 sẽ được áp dụng thông báo xác thực được gửi đến một quyền hạn dữ liệu> XNXX vào 30 ngày ở sau ngày. ).
 6. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 3,500,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 2,000,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 7. a) The declaration tax is submitted> 40 to 90 days behind deadline.
 8. b) The declaration tax is submitted> 90 days after the deadline but no additional tax is required or in the event defined in Clause 2 Article 9 of this Circular.
 9. c) The declaration tax là không được gửi cho, nhưng không có dữ liệu thêm không được xác thực (Unless, theo quy, không thể yêu cầu thông báo thông báo).
 10. d) The quarterly tax declaration is không được gửi được sau trong ngày một số ngày từ những thời gian đã đặt, nhưng một thời gian xác định cho việc xác thực
 11. Gặp sự kết thúc dead để tìm thấy các giá trị đã được chọn trong điều này chứa một thời gian mở rộng theo sau của quyền hạn quyền.
 12. Không tìm thấy tùy chọn fines trong điều này, không thể áp dụng cho thời trang mở
 13. Taxpayers that submit their late declarations tax shall incur these penalties to be printed in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 of this Article. If you are a taxpayer, you will have to pay your taxes in the future.

Where sự khai sở dữ liệu được gửi lại sau và quyền quyền hạn đã thực hiện một tiến trình này với imposition: authority must impose a penalty for late submission of the tax declaration as in the case of a tax return, and the imposition of an interest on late payment of tax. Quyết định trên bộ imposition sẽ được xác thực.

Article 10. Penalties for violations against các chế độ trên Provision của thông tin về cơ sở dữ liệu giá trị giá trị, mà không được xác định trong số nguyên, tax evasion, or tax avoidance

 1. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 700,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 400,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 2. a) Thông tin, dữ liệu, tài liệu hợp lệ có quyền đăng nhập được cung cấp một ngày ở sau khi xác định quan báo
 3. b) Thông tin, các phần, kế toán về thiết bị xác định của số nguyên
 4. c) Incorrect information, các tính năng, toán toán văn bản để xác định giá trị tài khoản được cung cấp sau khi thông báo trước của quyền quyền hạn.
 5. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 1,400,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 800,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 6. a) Information, các tính năng, kế toán về để xác định giá trị dữ liệu, account numbers, deposit account balance are insufficient or inaccurate.
 7. b) Thông tin và dữ liệu để xác định giá trị cơ sở dữ liệu được cung cấp quyền quyền hạn, không thể sửa đổi hoặc đủ, nhưng không đăng nhập
 8. c) Thông tin và tài liệu về việc đăng nhập tài khoản đã đăng nhập, State Treasuries, các việc gỡ bỏ theo thứ tự các thư mục không được đủ

Article 11. Tập tin của lỗi để thực hiện khi thực hiện sự kiểm tra

 1. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 1,400,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 800,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 2. a) Đang làm việc để nhận sự kiểm tra chế độ hoặc chế độ quyền hạn của tiến trình xác thực
 3. b) Lỗi để thực hiện thông báo về chế độ trong chế độ trong việc làm việc từ các deadline.
 4. c) Refusing, delaying, or Making provision documents, invoices, accounting books related to tax giá trị trong thời gian việc làm việc từ sự nhận ý yêu cầu từ quyền cơ sở dữ liệu hoặc trong chế độ khi xác thực từ cơ sở dữ liệu quyền sở hữu hay trong khi kiểm tra giá trị cơ sở dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này hoặc trong chế độ khi xử lý yêu cầu từ cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu hoặc trong chế độ khi xác định từ cơ sở dữ liệu quyền hạn hay trong khi kiểm tra thời gian từ cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu này.
 5. d) Providing thông tin không hợp lệ, tài liệu và toán toán về thiết bị xác định của giá trị cơ sở dữ liệu trong yêu cầu của quyền quyền hạn trong chế độ kiểm tra thời gian của cơ sở dữ liệu.
 6. Những những phạm vi theo đây không thể sử dụng một một số của VND 3,500,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 2,000,000 nếu có sự phục vụ không hợp lệ, sẽ không bị vượt quá đồng thời này.
 7. một) Failure để cung cấp thông tin, tài liệu và toán toán cần thiết để xác định giá trị cơ sở dữ liệu ở yêu cầu quyền quyền hạn trong chế độ khi xử lý phần mềm
 8. b) Lỗi không thể thực hiện hoặc correctly thực hiện các tài khoản đăng ký, safes, warehouses, materials, plants to verify tax liability.
 9. c) Break or thay đổi chế độ đã xác định bằng quyền xác thực để kiểm tra quyền hạn không có quyền.
 10. d) Failure để đăng nhập ghi lưu trong 05 làm việc ngày từ đăng nhập
 11. dd) Failure to implement the Decision elect

Article 12. Penalties for underpayment of payable or overstatement tax refunds

 1. Payable or overstatement of tax refund cases:
 2. một) việc thêm giá trị không đặt phụ thuộc, hoặc kiểu tiền thời (exempt,
 3. b) Payable is understated, or tax refund, exempt tax, or reduced tax is overstated and the taxpayer has not adjusted accounting books, invoices, or tax declarations. How ever, khi đã gỡ bỏ được tìm thấy trong một quyền hạn cơ sở dữ liệu, dữ liệu phát triển hiện thời được cung cấp dữ liệu thu tiền vào cơ sở dữ liệu trước khi thực hiện quyền xác thực với dữ liệu đã kiểm tra thư hoặc cơ sở dữ liệu Inspection.
 4. c) Payable is understated, or tax refund, exempt tax, or reduced tax is overstated and the taxpayer does not adjust accounting books, invoices, or tax declarations, or tax declarations. một quyền quyền xác thực đã được xác định tên tập tin đã kiểm tra hoặc cơ sở dữ liệu kiểu dữ liệu mà không có tên câu lệnh không rõ hoặc evasion. Tuy nhiên, nó là một thời gian thời gian tên dữ liệu đăng ký, đã gỡ bỏ, có thể xử lý thời gian, và sự sở hữu cơ sở dữ liệu đã được bảo vệ dữ liệu dữ liệu cho cơ sở dữ liệu trước quyền quyền xác thực để xác định sự xác thực, quyền quyền hạn không phải là một quyền xác định, overstatement of tax refund, reduced tax, or exempt tax.
 5. d) Billing illegal and document được dùng để tài khoản để gỡ bỏ và thay đổi số thứ tự tài nguyên Tuy nhiên, khi đã gỡ bỏ được tìm thấy trong quyền quyền hạn, giá trịpayer (người nhận) presents tài khoản và sự thực hiện cho người dùng này, những quyền hạn này đã đủ
 6. 2. Phần mềm cho phép gỡ bỏ ở đây trong phần Clause CÃ * i đã xác định của% của tax arrears, hoặc overstated tax refund, reduced tax, or exempt tax.
 7. Apart from incurring fines, the taxpayer of any of the violations in Clause of this Article is also required to pay the tax arrears and interest on government budget.

The tax authority will determine the tax arrears, number of days of interest, interest on late payment of tax, fine, and issue the penalty decision.

Depending on the date payment, đã ghi vào một cách đã bỏ qua đã nhận tên của cơ sở dữ liệu hoặc một tài khoản cơ sở, sự quyền quyền hạn sẽ xác định số của ngày của cuối payment.

 1. Nếu người dùng gói không thể xác định không đúng của các thành viên trong điều này

Article 13. Penalties for tax evasion, tax avoidance.

Any taxpayer tax evasion or tax avoidance will incur a fine that is a multiple of tax arrears:

 1. Người dùng taxpayer sẽ không phải là một một kiểu một phần mềm (=) để sự sở dữ liệu dữ liệu với một kiểu tập tin của tập tin của các nós ở bên ngoài cho thời gian đầu tiên (except cho các phần của dưới vào kiểu dữ liệu này trong trong phần này không dùng time with at least two mitigating circumstances:
 2. a) Failure to submit the application for tax registration; Failure to submit the application for tax registration or tax return 90 of the Law on Administration Tax
 3. b) Using illegal invoices or documents; Using invoices illegally; đang dùng người dùng không thể dùng để xác định thông báo để giảm việc thoát
 4. c) Fake a reduction in quantity or các hàng hoá để gỡ bỏ việc đăng nhập hoặc chế độ con cấp dữ liệu, reduced tax, hoặc exemption tax.
 5. d) Make invoices with không hợp lệ các giá trị của hàng hàng hàng hàng dịch vụ / dịch vụ để gỡ bỏ việc đăng nhập.
 6. dd) Failure to account for collection related to determination of tax payable; failure to declare tax; đang xác định không đúng để gỡ bỏ payable or đối tượng tariff refundable giá trị, giảm cơ sở dữ liệu, hoặc exempted tax.
 7. e) Failure để yêu cầu các công cụ khi bán hàng hàng / dịch, hoặc các giá trị được ghi rõ trên hàng gửi để thực hiện giá rẻ của hàng hoá / dịch vụ và nếu tìm thấy đã gỡ bỏ sau khi sau khi đặt thư mục đã xác định trong thời gian sau.
 8. g) Using goods eligible for tax exemption (including tax-free goods) for purposes other than permissible purposes without informing the tax authority.
 9. h) Falsifying tax documents or accounting books to reduce payable or penalty tax, refundable tax, reduced tax, or exempt tax.
 10. i) Destroying tax documents or accounting books to reduce payable or penalty tax, refilling tax, reducing tax, or exempt tax.
 11. k) Using illegal invoices and documents trong các khác khác để xác định không đúng xác định định dạng cơ sở dữ liệu không cần thiết
 12. l) The taxpayer's business is carried on during the suspension period.
 13. m) Goods are sold by without legal invoices or documents.
 14. A fine that equals (=) XNX times times the tax arrears will be made if the taxpayer commits one of the offense under in Clause 1.5 of this Article for the first time with aggravating circumstances or for the second time with one mitigating circumstance.
 15. A fine that equals (=) XNX times times the tax arrears shall be made if the taxpayer commits one of the offense set in Clause 2 of this article for the second time without any mitigating circumstance or for the third time with one mitigating circumstance.
 16. A fine that equals (=) XNX times times the tax arrears will be made if the taxpayer commits one of the offense under in Clause 2.5 of this Article for the second time without one aggravating circumstance or for the third time without any mitigating circumstance.
 17. A fine that equals (=) XNUM times the tax arrears will be changed if the taxpayer commits one of the offense under in Clause 3 of this Article for the second time or more aggravating circumstances or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstance or for the third time aggravating circumstances time onwards.
 18. The taxpayer that any commits of the offenses in Clauses 1, 2, 3, 4, 5 of this Article is also required to pay the tax arrears to government budget.

The tax arrears shall be determined by the authority and written in the tax inspection record.

 1. Nếu không thể gỡ bỏ trong trong điểm b, c, d, dd, e, g, h, i, or k Clause 1 of this Article is found before the deadline để submitting một khai báo của tax expires, hoặc tìm thấy sau khi biết nhưng nó không. không đúng
 2. Nếu người dùng tariff Tuy nhiên, sự sử dụng giá trị không phải được xóa. Trong Case này, sự taxpayer sẽ chỉ Incur bản chính cho sự cho sự để thay đổi tiến trình này
 3. Trong tùy chọn con sở dữ liệu submits của thông báo sau khi XNX ngày, nhưng có giá trị đã gỡ bỏ nó trước khi quyền hạn dữ liệu tạo một mục ghi ghi lưu, tiền khẩu . Nếu người dùng gói
 4. Where một Taxpayer được xác định để làm việc của công sở dữ liệu đã đăng nhập, bị lỗi khi làm việc xác định fictitious sẽ tạo giá con việc bị gỡ bỏ hoặc reducing.
 5. một) Nếu tìm thấy sự gỡ bỏ ở thời trong thời gian tiêu chuẩn, giá trị người dùng nên bỏ qua một sự cho phép cho sự xử lý việc tiến trình, thay đổi lệnh, thay cho thay đổi cho cho giá
 6. b) Nếu không tìm thấy không tìm thấy và sự xác thực

Section 2. ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR TAX OFFENSES INCURRED BY CREDIT INSTITUTIONS AND RELEVANT ENTITIES

Article 14. Penalties incurred by credit institutions

 1. Any credit institution mà không thể chuyển đổi từ tài khoản của một Taxpayer để sự tài khoản của cơ sở dữ liệu theo khi một tiến trình của quyền Balance là đủ để tạo toán trả cho.

Within 10 ngày từ ngày sau để đăng nhập Phần mềm này bằng bằng số mà không được chuyển đổi để giá trị chính xác theo theo xác thực khi thực hiện. In case of this, the tax authority will still take measures to outstanding taxes, late payment interest, fines from the taxpayer.

 1. If the tax payment is not enough, late payment interest, or fine payable, the credit institution will not incur any penalty.

Khi nhận thông báo về thực hiện, cơ sở dữ liệu này sẽ được tạo một bản ghi của tài khoản tài khoản đã đăng nhập của tiền hạn và gỡ bỏ quyền hạn trong 03 ngày từ ngày này trên phiên bản khi thực hiện đã được receiving.

Article 15. PENALTIES INCURRED RELEVANT ENTITIES

 1. Any entity that conceal the taxpayer's tax evasion, tax avoidance, or failure to implement fulfillments to enforce administrative decisions để tính năng và seriousness của sự gỡ bỏ:
 2. a) The violator is an individual shall incur a fine của VND 3,750,000 (the fine shall not fall below VND 2,500,000 if there is mitigating circumstances, và sẽ không thể hoàn thành VND 5,000,000 if đã có aggravating circumstances).
 3. b) Các violator là một thư mục sẽ không phải là một một số VND 7,500,000 (the fine sẽ không phải dưới đây VND 5,000,000 nếu có sự phụ thuộc vào, và sẽ không ghi đè với VND.
 4. Any entity mà không thể cung cấp thông tin hoặc cung cấp không xác định thông tin về sự xác định tiền hạn
 5. The payment of the tax, late payment interest, fines (if any) on behalf of the taxpayer according to the guarantee

The tax authority must notify the guarantee of a tax, late payment interest, fines (if any) and payment deadline according to guarantee documents so that guarantee pays such money to government on behalf of the taxpayer.

If taxpayer fails để xác thực, fines (if any) để xác định cơ sở dữ liệu từ thời gian và chế độ này không đúng on the outstanding tax, XNXX% per day on the outstanding fine. The payment of such amounts shall be enforced as prescribed by law.

Chapter III

COMPETENCE TO IMPOSE PENALTIES; PROCEDURES FOR PENALTIES IMPOSITION AND IMPLEMENTATION OF PENALTY DECISIONS

Section 1. Competence to impose administrative penalties for tax offenses

Article 16. Competence to impose administrative penalties for tax offenses

 1. Tax officials on duty là tên đến:
 2. a) Issue warnings.
 3. b) Impose fines of up to VND 1,000,000 for violations để thay đổi tiến trình này trong Circular này.
 4. Tax team leaders are called to:
 5. a) Issue warnings.
 6. b) Impose fines of up to VND 5,000,000 for violations để thay đổi tiến trình này trong Circular này.
 7. Directors of Sub-departments of taxation are called to:
 8. a) Issue warnings.
 9. b) Impose fines of up to VND 50,000,000 for tax violations Against Prescribed Procedures in Article 7, 8 Article, Article 9, 10 Article, Article 11, and Article 15 of this Circular.
 10. c) The fines in Articles 7, 8, 9, XNXX and 10 of the Circular this are applied to organization.
 11. d) Take the remedial measures as in Clause 3 Article 12 and Clause 6 Article 13 of this Circular.
 12. Directors of Departments of taxation are called to:
 13. a) Issue warnings.
 14. b) Impose fines of up to VND 140,000,000 for tax violations Against Prescribed Procedures in Article 7, 8 Article, Article 9, 10 Article, Article 11, and Article 15 of this Circular.
 15. c) Impose fines để định vị lại bên ngoài trong XNKX Article, điều 12, và Article 13 of this Circular.
 16. d) Take the remedial measures as in Clause 3 Article 12 and Clause 6 Article 13 of this Circular.
 17. Hành động của cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu là được để:
 18. a) Issue warnings.
 19. b) Impose fines of up to VND 200,000,000 for tax violations Against Prescribed Procedures in Article 7, 8 Article, Article 9, 10 Article, Article 11, and Article 15 of this Circular.
 20. c) Impose fines để định vị lại bên ngoài trong XNKX Article, điều 12, và Article 13 of this Circular.
 21. d) Take the remedial measures as in Clause 3 Article 12 and Clause 6 Article 13 of this Circular.
 22. Số tối đa fines các người dùng đã xem trong Clauses 1X, 2X, 3, 4, and 5 of this Article may impose được áp dụng cho việc làm việc bằng một organization. The maximum fines such persons may impose upon an individual is half the maximum number of them may impose upon an organization. The fines for underpayment of tax payable or overstatement of tax refund, reduced tax, or exempt tax for in point c Clause 6, Point c Clause 3, and Point c Clause 4 of this Article applies to both organizations and individuals according to Clause 5 Article 2 of the Law on Tax administration.

Article 17. Competence to impose administrative penalties of Presidents of People's Committees

Cấu hình để làm việc xử lý quan cấp của Presidents của các cơ sở dữ liệu People's sẽ được xác định với các quan trọng của sickties để xử lý sự xử lý.

Article 18. Đang xác định quyền hạn để làm việc quản lý chính quy cho phép làm việc gỡ bỏ nó

 1. The persons mentioned in Clauses 2, 3, 4, and 5 Article 16 of this Circular may delegate have deputies to impose administrative penalties for tax offenses.
 2. The delegation will be made in writing on a case-by-case basis. Mô tả và chế độ của danh sách phải được xác định.

Danh sách xác định phải là sốed, bears các ngày, signature, and seal; Where a tax leader

 1. Administrators to impose administrative penalties for tax offenses are legally responsible for their decisions. The person authorized must not delegate the task to any third person.

Section 2. PROCEDURES FOR IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE PENALTIES FOR TAX OFFENSES

Article 19. Compelled termination of tax offenses

Không có một tài khoản nào để gỡ bỏ một tập tin đã gỡ bỏ cần thiết bị phân tách để kết thúc với khi gỡ bỏ, có thể hoặc hoặc, trong ghi, hoặc trong các dạng khác với tùy chọn.

Article 20. Penalty imposition with records

 1. Penalties will be filled with no records if the penalty is a warning of a fine ≤ VND 250,000 (applied to individuals) or a dollar of organizations (applied to organizations) and the penalties are on the spot.
 2. Quyết định quyền hạn cho cơ sở dữ liệu cho dữ liệu đã gỡ bỏ (đây vào đây được phép xác thực) phải xác định tên ngày, full tên của sự decider, tên và địa chỉ của phần mềm, sự gỡ bỏ, vị trí, xác thực và các sự xác định để gỡ bỏ; applied clauses of law. Nếu một là đúng, nó cần phải xác định trong tùy chọn penalty.

Article 21. Penalty imposition with records

 1. Penalty imposition sẽ được đăng nhập khi xác định tên dữ liệu một việc gỡ bỏ, except cho trường này trong phạm vi 1 Article 82 của this Circular.
 2. Nếu một gỡ bỏ từ đã đã được ghi vào trong dữ liệu đã ghi rõ bởi một quyền sở dữ liệu, không ghi rõ được cần thiết trước khi thực hiện tùy chọn penalty. Huge competent person impose penalties (hereinafter referred to as penalty imposer) shall issue a penalty decision as a result of the tax inspection record.
 3. Penalties are filled with records will be compiled into a dossier by the imposer penalty. Dossier

Article 22. Making offence records

 1. Nếu không thể người dùng khi xoá sạch một việc gỡ bỏ người dùng sẽ tạo một mục ghi ghi lưu khi sử dụng định dạng (không cho phép trong trong điều điều điều kiện đã dùng của điều điều này) và gửi nó để xác thực này.

Where không thể xác định một ký tự mật khẩu như nhiều bộ gỡ bỏ trong một trường hay repeats các sự gỡ bỏ, ghi tập tin đã gỡ bỏ không phải thực hiện tất cả các tùy chọn tắt hoặc các việc đã tắt lại.

 1. Đang ghi lại mục ghi phải chứa thời gian, đầy đủ tên, và vị trí của chế độ, tên và occupation of vi động (hoặc tên và địa chỉ không hợp lệ là organization); câu lệnh của bộ đệm hoặc Represent của violating organization (hereinafter referred to as violator); names, addresses, and statements of witnesses or aggrieved entity (if any); quyền and ngày bên dưới the agency that receives explanation.
 2. Ghi ghi phải là một ký tự ghi ký hiệu, chữ ký của vi động (hay fingerprint hoặc không thể ghi được), và chữ ký của ký hiệu (nếu nào). Nếu mục ghi chứa các nhiều mục nhập, mỗi phần này phải là dấu signature của người dùng record. If vi vi không phải hiện thời hoặc không đăng ký mục ghi ghi lại, ghi ghi phải chữ ký của bản chính cục bộ (representative của People's cơ sở), or signatures of two witnesses. Nếu sự chuyển đổi hoặc ký tự refuses để đăng nhập mục ghi, các quyền cần phải ghi rõ trong ghi.

Tập tin đã thoát sẽ được tạo vào hai copies. 01 copy được được đưa ra để chuyển đổi đường dẫn, 01 copy được sử dụng như là cơ sở dữ liệu để thực hiện tùy chọn penalty. Nếu sự gỡ bỏ này ở ngoại phạm vi để impose các quan trọng của người dùng record, ghi lưu phải được gửi lại cho một imposer penalty.

Article 23. Violator's explanation

 1. Nếu một thư mục đăng nhập như vậy là lần làm việc làm việc làm việc làm việc chưa trong một số này tax evasion specified in Article 107 of the Law on Tax administration; lỗi để chuyển đổi từ tiền hạn
 2. Có thể impander, không rõ
 3. Time limit for cung cấp lời xác định cho dữ liệu đã gỡ bỏ
 4. a) Ghi nhớ được ghi lưu sẽ được gửi lại với imposer penalty trong 05 ngày từ ngày ở đó không đăng ký được gỡ bỏ. Nếu trường này có thể xác định, sự kết thúc không thành công sẽ được tiếp tục trước Cấu hình cuối cùng phải được phép đăng nhập.

The violator may authorize a legal representation to make the explanation.

 1. b) giải trí If được đưa ra đã cho

Người dùng quyền sẽ nhận ra vi vi của thời gian và vị trí để đọc được trong 05 ngày từ đăng nhập của yêu cầu violator.

Hiệu lực imposer sẽ giữ lại một nghe, tình trạng cơ sở dữ liệu hợp lệ, các giá trị, và chế độ về các gỡ bỏ, penalties, remedial measures expected to be applied to violator's offenses. The violator or violator's legal representative is called to attend sự nghe, cung cấp các giá trị và xác thực để thể xử lý giá trị quyền and interests.

Đã ghi lưu vào sự Hearing, mà có các ký hiệu của các liên kết nào, sẽ được thực hiện. Nếu mục ghi chứa các nhiều tập tin, mỗi phần khác phải Bear các ký hiệu của các phần. Ghi lưu sẽ được giữ lại với biểu thức chính xác và đưa ra để chuyển đổi hay không hợp lệ của legal representative.

Article 24. Case of a civil case into a criminal case

 1. Nếu sự phân tách là đã xác định của giao dịch một lỗi, tài khoản sẽ được chuyển đổi sang một tiến trình này
 2. Nếu sự kết thúc không đúng, đã xác định một quyền hạn và chưa gỡ bỏ đã biết để thực hiện một lệnh con cấp trước khi gỡ bỏ của thời gian thời gian này để khởi động một criminal prosecution, impose penalty, issue a decision to suspend the penalty decision. Within 03 ngày từ các ngày tháng, các tài khoản sẽ được chuyển đổi cho một sự tiến trình này. Nếu câu lệnh không được thực hiện đã được thực hiện, sự đăng nhập không thể được chuyển đổi các tài khoản cho các sự proceedings agency.

Mô tả bao gồm copies của mục ghi ghi lưu hoặc dữ liệu; copy of verification result (if any); copies of relevant documents; copy of the penalty decision (if any); xác thực để thoát lại câu lệnh không cho phép if câu lệnh này không được thực hiện. Tài liệu giao dịch phải được đăng nhập để ghi.

 1. Cần điều XNXX của chế độ trên Penalties để xử lý sự xử lý, những tiến trình này xác thực mà được thực hiện như là trong chế độ của 62 và phạm vi 1 của điều này nên đang xác định Case và gỡ bỏ các giao dịch, khi đang xác định Case và thông báo sự xác thực sẽ được phép trong Case này. If a prosecution is not initiated, the presiding agency should return documents to the transferor.

Nếu sự tiến trình này đã xác định đã thực hiện một tiến trình initiate, criminal prosecution, imposer penalties sẽ được xác định câu lệnh cho công việc penalties cho dữ liệu đã gỡ bỏ và chuyển đổi các tài khoản về các tiến trình này.

 1. Những giao dịch của tài khoản cần được thông báo với violator.
 2. Sau khi các tập tin đã được chuyển đổi, IF không hợp lệ, không nhận được một báo cáo từ những tiến trình conferences của tiến trình để initiate một prosecution criminal của ngày sau ngày từ những thời gian, các sự không đúng.

Article 25. Conversion of a case into a civil case

 1. Để sử dụng sự xác thực, sự xác thực, sự xác thực, tiến trình này, tiến trình này để thực hiện một tiến trình này không thể init của xử lý penalties đến sự imposer penalty.

Nếu tùy chọn tax từ đã tìm thấy của sự xác thực của trường which a power about tax offences is made.

Nếu quyền kiểm tra quan trọng để thực hiện việc xử lý các vấn đề, xử lý các thành viên sẽ được áp dụng. If penalties are các Ultra vires, tài khoản sẽ được chuyển đổi vào chính quy.

Nếu nhiều người dùng có quyền để gỡ bỏ các chính quy cho một việc gỡ bỏ người dùng, người sở hữu để có quyền này impose penalties.

 1. Imposer penalty cho phép xác định penalty không trước khi các tài liệu đã được chuyển Nếu không cần thiết, sự kết thúc người dùng sẽ kiểm tra các sự xác định để định dạng cơ sở dữ liệu cho tùy chọn penalty.
 2. Chỉ thời cho thời gian không cho phép làm việc xác định, không cho phép được ngày từ đăng nhập của tài liệu trong in, Clause 30 và Clause 1 of this Article. Nếu xác thực là cần thiết là trong ngày Clause C, trong phần này, sự sau sẽ được 2 ngày từ đăng nhập

Article 26. Cases in đó, một quyền chính quy không được tạo hay không được xác định

 1. Không tìm thấy penalty cho phép được tạo trong những những phần sau:
 2. a) The case in Article 5 of this Circular.
 3. b) The violator is not identifiable.
 4. c) The time limit is for imposing Administrative penalties cho giá trị chưa sở hữu cho trong phần 4 của Circular này có thể gỡ bỏ hoặc thời gian thời gian này cho phép nhận một thông báo quyền hạn trong trong điều 27 của này này không có sẵn.
 5. d) The violator is dead, missing, the violating organization đã xác định một tiến trình để giải phóng hoặc declare tài nguyên bị gỡ bỏ này, vì của giá trị chính quy.
 6. dd) The case is converted into a case as in in XN XNXX of this Circular.
 7. Nếu sự điều khiển cho phép không thực hiện như là trong trong Clause 1 này này, sự imposer penalty may still take remedial measures as is. Lỗi cho phép không xác định một quyền hạn, các chế độ các chế độ, tùy chọn, và giới hạn phải được xác định.
 8. A decision penalty sẽ được ghi rõ trong những phần sau:
 9. a) The penalty decision is issued ultra vires.
 10. b) The decision penalty has been issued in the cases mentioned in Points a, b, c, and d Clause of Article này.
 11. c) The presiding agency has decided to initiate a criminal prosecution in case of mentioning in Point dd Clause 2 of this Article.

Article 27. Time limit cho phép quyết định penalties

 1. The penalty imposer shall issue a penalty penalty within within days of the date on which the record is made.
 2. Không có quyền trong tùy chọn này và sự xác định có quyền, thời gian thời gian cho phép xác định sự đăng nhập này đã xác định ngày từ ngày vào đó ghi lưu tập tin này được tạo
 3. Nếu có tùy chọn serious, complicated, và lời xác định được phép là trong trong điều 23 của Circular này, thus sự impose không cần thiết thêm thời gian để kiểm tra và các ký tự thu kết, sự điều khiển không đúng, sẽ được ghi được yêu cầu cho tập tin cuối, sẽ được tạo lại yêu cầu cho tập tin kết thúc, không cho phép bạn tạo bản yêu cầu, sự điều lệnh imposer sẽ tạo bản yêu cầu, không đúng không thể nhập 30 ngày.
 4. Nếu tài khoản này được chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu tiến trình con, impose công số này
 5. Khi ngày thời gian trong trong Clause 1, 2, 4, or 4 of this Article expires, the imposer penalty must not issue a decision penalty. Tuy nhiên, remedial measures sewing still đã được thực hiện như là trong phần Claus từ 2 26 of this Circular.

The imposer penalty that fails to issue penalties due to the deadline shall face disciplinary actions, criminal prosecution, and pay damages as regulated by law.

Article 28. Penalty decision

 1. Every penalty decision will be made in writing. The decision must specify: location, date, legal cơ sở, đã gỡ bỏ, verification result, violator's explanation, other documents; letter of delegation (if any); full name and position of the decision maker; full name, address of the violator (and position if the violator is an individual); the tax offense (s); circumstantial circumstances, mitigating circumstances; applied clauses of law; chế độ của tiến trình, thời gian giới hạn và đặt cho việc thực hiện decision, fine recipient; xác định để thực hiện câu lệnh chính xác, và thực hiện của tiến trình nếu vi khí bị lỗi để thực hiện nó hiện thời; full tên và signature của Maker cho phép.
 2. Giá trị thời gian để thực hiện giá trị này không đúng, ngày từ đăng nhập Nếu một thời gian giới hạn quá dài 10 ngày này được ghi vào trong Decision, như thời gian giới hạn cần Apply.
 3. If a person commits multiple administrative violations, chỉ một tùy chọn penalties sẽ được tạo, mà xác định một Fine cho mỗi giao dịch; các fines sẽ được aggregated.

Article 29. Seal on decision penalty

 1. Every penalty decision will bear the seal of agency for that penalty imposer works.
 2. Seal on the decision penalty in the cases mentioned in Clauses 3, 4, and 5 Article 16 of this Circular shall cover one third of the signature of the penalty imposer.
 3. Nếu không có quyền kết thúc không có quyền phải để kiểm tra giá rẻ đã đóng, dấu xác định của người sở hữu sẽ được phép gỡ bỏ ở kích cỡ bên ngoài

Section 3. IMPLEMENTATION OF PENALTY DECISIONS

Article 30. Penalties with records

 1. Nếu câu lệnh chính quy đã thực hiện mà không thực hiện ghi tập tin đã gỡ bỏ, một bản việc của tiến trình này được đưa ra một số này
 2. The penalized entity will pay the fine to the imposer penalty on the spot. Người nhận người nhận sẽ đưa ra người nhận fine cho sự nhập này và gửi một công việc tại một State Treasury hoặc chuyển đổi nó đến một tài khoản của cơ sở dữ liệu trong việc XNXX ngày ngày từ sự kiện ngày.

Nếu người dùng này không thể thực hiện có thể thực hiện trên chỗ này, một fine sẽ đượcpay ở một Treasury của trường Circular.

Article 31. Đang thay đổi câu lệnh chính xác cho thực hiện sau khi thực hiện ghi tập tin đã gỡ bỏ được tạo

 1. Within 02 làm việc ngày từ ngày đã tạo của câu lệnh không cho phép, sự lệnh imposer sẽ gửi nó vào các thành viên này, các fine-collecting agency, and relevant agencies (if any).
 2. Quyết định penalties sẽ được đưa ra đã nhận hoặc gửi thư mục đã đăng nhập với thành viên này.
 3. a) Where quyền xác định là đưa ra được direct, giver sẽ tạo một ghi vào giao dịch của tùy chọn penalty. Nếu người dùng này, được gỡ bỏ tới nhận báo cáo, một ghi lưu sẽ được thực hiện và đã xác định bởi địa chỉ cục bộ. Trong trường này, xác định được nhận được.
 4. b) Where Decision penalty đã được gửi bởi đăng ký thư: After 10 ngày từ thời gian thời gian sự xác định là, if tiến trình này đã được trả lại vì các việc đã xác định vì đã đăng nhập cho nó, hoặc không thể gỡ bỏ đến nó, hoặc khi xác thực này đã được nhận, nó được đăng nhập với các tài khoản này đã đăng nhập đến nó, hoặc đã xác định vì đã xác thực penalized entity's premises or residence, or is it penalized entity avoids receiving decision penalties, the decision will be considered accepted.

Article 32. Disclosure of administrative tax offenses

 1. Tổng hợp quyền hạn sẽ được gỡ bỏ thông tin về quyền hạn sở dữ liệu offenses trong những phần sau:
 2. a) Tax evasion, tax avoidance, abetting tax evasion.
 3. b) Lỗi làm việc khi thực hiện với yêu cầu tiền đề: refusal để cung cấp thông tin hay tài liệu này lỗi khi thực hiện tiếp tục khi kiểm tra và các yêu cầu khác giá trị như là quyền hạn của luật.
 4. Các cơ sở này cho sự làm việc làm việc làm việc được xác định để xác thực của quyền hạn sở dữ liệu dữ liệu trong những sở dữ liệu đưa ra trong Clause này Cốt truyện của này.
 5. Information shall be disclosed on the website or journal of the central or provincial agency.

Nếu sự imposer, không phải là việc Nếu sự imposer, không phải là phiên bản của hệ thống của Taxation, Đầu tư or newspaper of the province.

 1. The disclosed information should contain the full name, address, and business line của violated (và khi xác thực). measures and deadline.
 2. Quyết định để xác thực thông báo thông báo được xác định trong điều XNNX của Bản số nguyên. XNXX / 8 / ND-CP dated July 81, 2013.

Article 33. Implementation of penalty decisions

 1. The penalized entity will implement the decision penalty within 10 days from the receipt of the decision; Nếu thời gian thời gian đã ghi được trong sự xác thực là hơn hơn 10 ngày, như thời gian limit cần Apply. If penalties entity refuses to receive decision penalties, it will be implemented within 10 days from the delivery date.

Nếu những sở hữu của tập tin xác định không thể yêu cầu với sự xác thực, đã xác định sẽ được thực hiện thực hiện. Đang thực hiện khi thực hiện được, nếu thực hiện của tiến trình này

 1. Imposed imposer penalty who đã xác định giá trị chính xác để cho phép kiểm tra và điều khiển sự thực hiện.

Article 34. Thời gian giới hạn để thực hiện câu lệnh cho phép

 1. Thời gian thời gian này cho phép thực hiện câu lệnh đã xác định là XNUM year từ nó ngày của issue. After penalty decision expires, it will not be implemented. If the penalty mentions remedial measures, remedial measures shall be still be implemented.
 2. Nếu người dùng này được chọn deliberately không có quyền hoặc delays đã thực hiện thực hiện tùy chọn penalties, thời gian giới hạn sẽ bắt đầu khi gỡ bỏ hoặc thử kết thúc.

Article 35. Case of penalties in case of penalized person is dead or missing, or penalized organization is dissolved or bankrupt

 1. If penalized person is dead or missing, or organization đã Fine được giải phóng hoặc tài nguyên bị xử lý các việc xác định các tiến trình này, các fine sẽ không được thu phép nhưng các chế độ các chế độ được ghi trong những lệnh sẽ Still được thực hiện.

The person that matters the decision penalty shall decide the implementation of the part of the penalty decision within 60 days from which the penalized person is dead, missing, or the penalized organization is dissolved or bankrupt.

Nếu không xác định penalty, không thể xác định các chế độ các ứng dụng đã được giải phóng, sự penalties này sẽ bị gỡ bỏ các tùy chọn penalty.

 1. Bộ sở dữ liệu để xác định một duy nhất là dead, thiếu, hoặc một organization là dissolved hoặc Bankrupt:
 2. a) Death certificate if the individual dies; or
 3. b) The court's decision to announce that the individual is missing; or
 4. c) A decision on dissolution if organization is dissolved; or
 5. d) A court of decision that the company or cooperative is bankrupt.
 6. Quyết định để thực hiện phần lệnh chính xác phải xác định Reason cho kết thúc Suspend, phần của tiến trình này không thể thực hiện, tên hợp lệ cho sự thực hiện, và cuối.
 7. Cấu hình quyền hạn để thực hiện các phương pháp làm việc của những người dùng bị dead, thiếu, hoặc các trường này đã được gỡ bỏ hoặc Bankrupt.
 8. a) Người dùng trạng thái của cơ sở dữ liệu bị phục vụ cho phép thực hiện các chế độ các chế độ các khối bên ngoài từ bên ngoài, Unless không hợp lệ.

Nếu không có quyền hạn đã được phân tách, các đối số giải pháp sẽ được thực hiện theo sự Legacy theo đây không đúng

Nếu người dùng có quyền bên ngoài, mỗi của các cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện chế độ các chế độ các chế độ ở bên ngoài received, Unless không hợp lệ.

Nếu người dùng quyền hạn đã được nhận bởi các cơ sở dữ liệu hoặc organization không hợp lệ với sẽ sẽ hợp lệ để thực hiện các đối số các khối xác thực để hợp lệ của nhân.

Nếu có không có cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu từ người dùng bị gỡ bỏ nó, cần nhận các cơ sở dữ liệu này

 1. b) Người nhân được xác thực bởi chế độ để xử lý phần tử người dùng chưa được gỡ bỏ để thực hiện các chế độ các chế độ các chế độ trong phần bên dưới của của bạn.
 2. c) With tham số đến một gỡ phân giải hoặc cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu, hành động để thực hiện phần lệnh này sẽ được gửi đến các cơ sở dữ liệu hoặc nhân cơ sở dữ liệu để thực hiện các câu dissolution, hoặc tài nguyên của cơ sở dữ liệu hoặc tài khoản của bạn hoặc sự xác thực của sự phân giải hay bankruptcy hoặc sự xác định của cơ sở hay dissolved or bankruptcy.

Nếu không thể gỡ bỏ organization là một giá trị phụ thuộc của cơ sở dữ liệu, organization nào không thể thực hiện từ giao dịch fines.

 1. d) If dead, thiếu cơ sở dữ liệu hay cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu được xác thực để gỡ bỏ tài khoản mật khẩu và Fines khi đặt trong Law vào Tax chế độ, Outstanding tax, fines, late payment interest will be written off as prescribed by law.

Article 36. Suspension of fine collection

 1. If a individual who được nhận một giá rẻ của VND XNX hoặc over không con cấp bất thường, Vì thế nào để có một sự kiện, conflagration, hostilities action, a fatal disease, and / or an accident, which is the People's Committee of the commune where the individual resides or organization at individual works or studies, fine payment may be deferred. Người dùng mà đã xác định từ một bệnh tử FATal cần đặt một xác định của bệnh đã tạo bởi a medical facility.
 2. Người dùng sẽ tạo và gửi một yêu cầu ghi để đang chạy của sự penalties penalty imposer. Yêu cầu cần phải xác định sự phân vùng cần thiết mà không thể xác định các thành viên này, mà nhận được xác định bởi định nghĩa Organization trong phần đầu thứ nguyênX của điều này này.

Within 05 days form the receipt of the written request, the imposer penalty should consider suspending the penalty decision. Những thời gian thời gian này không phải quá thời.

 1. Quyết định trước khi cần phải chứa ngày, đầy đủ tên của tiến trình Maker, tên đầy đủ, address, occupation of thành viên, sự kiện cho tự động, và chữ ký của lệnh Maker.

Article 37. Exemption, reduction of fines for tax offenses

 1. Không có một số mà không có một đồng thời của bạn, 3,000,000 OR MORE AND IS CONFECTED AFTER THE FINANCIAL IS DUE TO DUE TO A DIFFERENT, CONCEPTION, HISTORY ACTIONS, A FATAL DISEASE, AND / IS AN CHANGE TO DATE EXEMPTION, AND / OR IS AN EXTREMELY TO MAKE EXTENSION OR REDUCE OF THE Fine.
 2. Lỗi hoặc chế độ này sẽ không quá thời, trong tùy chọn penalties và sẽ không tồn tại giá trị giá trị đã xác định / goods or treatment cost.
 3. An application để làm việc không hoặc việc xác thực
 4. a) Đã ghi vào yêu cầu tự động exemption hoặc xác định kích cỡ xác thực, lần nhập của cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu, giá trị của damaged goods / property or treatment cost; the fine that needs reducing or exempting.
 5. b) If the damage or treatment cost is covered by insurance, it is required to have a copy of the certification of damage or treatment cost made by the insurer. Tài liệu về sự xác thực để thực hiện (nếu nào).
 6. c) Confirmation of the damage by People's Committee of the commune wherever the resides or where the damaged property is located. Người dùng mà cần kết thúc từ một bệnh tử học fatal đã xác định một vấn đề của bệnh đã tạo bởi một vấn đề Medical và evidence of treatment cost.
 7. Competence to grant fine exemption and reduction

Superior officer của sự sự imposer có quyền dùng để xử lý fine việc và Reduction

 1. Procedures for fine exemption and reduction

The individual mentioned in Clause 1 of this Article will make a written request for exemption or reduction of part của hay không, gửi nó và tài liệu cho sự imposer. Within 03 days of the receipt of the written request, the penalty will be transferred to the superior officer.

Within 05 days form the receipt of the written request, the superior officer shall consider whether to grant exemption or reduction and gỡ bỏ imposer and the applicant. Nếu yêu cầu đã được gỡ bỏ, lời xác định phải được cung cấp.

 1. Fines để gỡ bỏ dữ liệu không phải được bỏ qua hoặc đã phép

Article 38. Quyết định để xử lý các chế độ không có tiến trình này

 1. Sau khi thời gian chế độ cho phép imposition không xác định, chế độ các đối số Meas hợp như còn đã được đánh nhau
 2. Quyết định để xử lý các chế độ chế độ phải là trong khi ghi dùng bộ định dạng The decision will specify the date, full name of the decision, full name, address chế độ các phần cần thiết cần được, deadline, and chữ ký của Maker cho phép.

Article 39. Decision transfer or decision to take remedial measures

 1. If police the individual resides / an organization is located in a province, commits tax offenses in another province, and is not thể implements the penalty Decision in the latter, the penalty Decision shall only be Transferred to the tax authority of the province where the the individual resides (or where the organization is located)
 2. Nếu sự kiện đã đặt trong một cơ sở các trường hoặc island hoặc xa xa mà thực hiện là difficult và không thể chuyển đổi không thể thực hiện câu lệnh penalties trong các trường, những tiến trình sẽ được gửi lại với quyền quyền hạn của cơ sở dữ liệu, những tiến trình sẽ được gửi vào quyền hạn của trường này khi kết thúc của tiến trình sẽ được gửi vào quyền hạn cơ sở dữ liệu này không thể được làm vào một quyền hạn cơ sở dữ liệu này có thể được vào located.
 3. Cấu hình người sở hữu để impose các người dùng cho trong các trường đã xác định trong greatly Những tài khoản tải về sẽ được được trả lại bởi vi khí.
 4. Nếu sự quyền quyền hạn của cơ sở dữ liệu chuyển đổi hoặc xác thực để giải pháp các chế độ với tác tử khác như là trong trong Clause 1 and Clause này này, the penalized entity will pay the fine, tax arrears, late payment interest to the State Treasury where the documents are đã nhận

Article 40. Payment of fines for tax offenses

 1. Procedures for paying fines for tax offenses
 2. a) Within 10 days from the receipt of the penalty penalty, the penalized entity will pay the fine at a State Treasury or transfer the fine to an account of the Treasury State written in the decision penalty, unless the fine has been paid, unless the fine has been paid in the case. cập nhật trong điểm b và điểm c C Clause 1 này.

Nếu giới hạn thời gian ghi trong sự xác thực này là hơn một lần không có ngày của tùy chọn trong số 10 của chế độ về chế độ để xử lý, khi thời gian giới hạn cần Apply.

 1. b) If the fine is in a remote area, border area, or area where traveling is difficult, the fine may be paid to the penalty imposer. Sự impose không cho phép được gửi thành công fine thành công Treasury hoặc chuyển đổi nó để một tài khoản của tài khoản trong 07 ngày từ các tập tin date.
 2. c) The fine shall be paid in a sum lump except for the case trong C Clause này.
 3. Đã có thể có thể đã được gỡ bỏ bằng cách cài đặt nếu tất cả các những tùy chọn sau có đủ:
 4. a) The fine incurred by an individual is 20,000,000 or more; được xác định bằng một organization là VND 200,000,000 or more;
 5. b) The penalized entity is facing a special financialness and has submitted a written request for permission to pay fine by installments.

The request made by an individual must be certified by the People's Committee of the commune where the individual resides or the organization at which individual works or studies; yêu cầu đã tạo bởi một thư mục phải được xác định bởi một cơ sở dữ liệu Superior organization (nếu nào) hoặc chế độ quyền hạn dữ liệu. Nếu không có Organization Superior và sự điều khiển chính sách đầu của sự xác thực, sự quyền hạn, những gói sẽ được đăng nhập yêu cầu cho phép để thực hiện thành công việc cài đặt để sự điều khiển imposer xác thực.

 1. The fine shall be paid by installments trong 06 months from the effective date of the penalty decision; số tối đa của cài đặt là 03. Tập tin đầu tiên cần tài khoản cho ít nhất ít nhập% of the fine total.
 2. The penalty imposer is to decide the fine payment by installments. Quyết định để cho phép quyền hạn của cài đặt sẽ được tạo trong ghi.

Article 41. Dealing with late payment of tax and fines

 1. Late payment of tax and fines will be dealt with in with Administrative Tax Law and its documentation

If tax is found under inspection, late payment interest shall be paid at% per day on the tax arrears. Nếu người dùng giá trị không tìm thấy giá trị dữ liệu arrears sau khi XNX ngày ngày từ tháng đầu, nó được ghi rõ trên giá trị xác định hoặc tiến trình để Collect tax arrears, the taxpayer will incur a late payment interest at%% per day on the tax arrears.

 1. Late payment of fines
 2. a) Any entity that fails to pay fine by the deadline for implementing the penalty decision in Article 33 of this Circular shall pay has to pay the fine and inconvenience of interest at day 3% on the outstanding fine.
 3. b) Late payment interest will not be enough when the exemption or reduction of fine is considered or fine payment by cài đặt là được thực hiện, hoặc thực hiện hành động của tiến trình này đã được làm việc đã được làm việc đã được làm việc với được.
 4. Số số thời gian thời gian ngày hiện thời ngày ngày, ngày ngày và ngày đã làm việc, và bắt đầu trên ngày này

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 42. Effect

 1. Phiên này này có ứng dụng trên January XNXX, 01.
 2. This Circular replaces Circular No. 61 / 2007 / TT-BTC dated June 14, 2007 of Ministry of Finance on penalties for tax offenses.
 3. Application of tài liệu về xử lý penalties cho dữ liệu gỡ bỏ
 4. a đối số chưaenses Tax trước khi December 30, 15 sẽ apply regulations của giá lý nào được thực hiện khi đó, mà khôngenses là commit.
 5. b) Regulations on penalties, suspension of decisions penalties, fine exempt and reduction, và khác chế độ để tạo các phân vùng cần sử dụng cho cơ sở dữ liệu đã tắt trước December 15, 2013 but found and dealt with afterwards.
 6. c) Where there is an appeal Against a Decision on administrative penalties for tax offences Circular Issued or thực is before this takes effect, Regulations of law được offenses are committed khi effective shall only apply.

Article 43. Implementation

 1. Tập tin của cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu sẽ đặt sự đặt chế độ của những công báo hợp lệ cho tax offenses; inspect the implementation.
 2. Superior officers of people called impose penalties shall inspect the imposition of administrative penalties for tax offenses of inferiors.
 3. Forms của tập tin đã gỡ bỏ và quyết định được thêm với Circular này.
 4. Difficulties that arise during the implementation of Circular this should be reported to the Review Ministry of Finance./.

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

——————————————————————————————————
Đây dịch vụ được tạo bởi LawSoft và chỉ mục đối số tham chiếu. Its copyright is owned by LawSoft and protected under Clause 2, Article 14 of the Law on Intellectual Property.Your comments are always welcomed