fbpx

LAND USE RELATED REGULATIONS

Thế giới của Việt Nam, trên thuộc tính của cả các người, có quyền và quản lý cơ sở dữ liệu, và người sở hữu Ownership and use of land là ít nhất governed by Land Law, and its amendments and implementation regulations. On bản Broadest các giá trị, các phần cơ sở dữ liệu chứa các phần khác nhau và giá trị.

Địa chỉ sử dụng quyền xác định và quyền dùng land

Giá trị sử dụng chứng nhận Right là một quyền sở hữu của quyền sử dụng Land. Nếu xác định để sử dụng Chỉ mục của cơ sở dữ liệu Apartment Owners, đất sử dụng quyền hạn của cơ sở dữ liệu bên ngoài được xây dựng trên tên kết nối với chế độ của người dùng Unit.

Đang thực hiện, Địa chỉ Initial được sử dụng chứng nhận phải được thực hiện vào trình phục vụ. Then, khi người chủ đã được chuyển đổi Units trong một trình phục vụ, the apartment owner receives a land Use Right Certificate đã được đánh giá được cấp phát và một việc dùng Land Use certificate đã được xác thực Dùng chung vùng được dùng bởi một hoặc nhiều các cơ sở dữ liệu Condo, cần dùng Use Use Right Certificate có thể được tạo

Không có quyền kết quả trong Việt Nam đã được lấy đất để sử dụng tùy chọn của tùy chọn của hoặc (i) cơ sở dữ liệu trong kiểu của Phần khác sử dụng giá trị Right với tên người dùng cho một JVC, ((ii) giá rẻ cho phép người dùng nào, hoặc (ii) cho phép người dùng vào một tùy chọn JVC, hoặc (ii) cho phép người dùng vào một người dùng không, hoặc (ii) giá trị bên ngoài để có một phần khác nhau, hoặc (ii) giá trị này để từ các cái không có người dùng, hoặc (ii) giá rẻ để có ít nhất một tên người dùng, hoặc (ii) giá trị này để từ các sự khác nhau, hoặc (tùy chọn giá rẻ nào từ một sự khác nhau), hoặc (tùy chọn giá rẻ cho người dùng), hoặc một người dùng bên ngoài cho một phần mềm, hoặc (ii) giá trị khác với một người dùng không hợp lệ, hoặc (ii) cho phép người dùng vào một người dùng không, hoặc (ii. State.

Land Lease

Trong giá người sở hữu, không phải thích đến các LUR trong sự xác định cơ sở dữ liệu dạng từ người dùng địa chỉ thành một JVC, hoặc trong trường một giá trị người dùng để tạo một 100% foreign owned enterprise, such investors may consider leasing land directly từ cơ sở dữ liệu sau khi / She establishes an enterprise in Vietnam. Lessors có thể cho giá trị về công việc để đăng nhập Companies

Đầu tư liên quan các công việc trong Việt Nam có thể giữ lại từ cơ sở dữ liệu hoặc sublease đất từ ​​Infrastructure developer. Trong ở đây, Mô tả của thời gian hiện thời được phép người dùng bên ngoài, mà được đặt từ giá trị bên ngoài trong Việt Nam để đặt land từ:

i) Vietnamese economic organizations, including State owned companies, private joint stock companies and limited companies;

ii) Overseas Vietnamese; or

iii) An existing foreign invested company which leases land từ Government and Infrastructure Infrastructure không phải trên một đất, được cung cấp này đã có Existing Foreign đã có công việc đã được bảo vệ giá rẻ cho giá rẻ.

Phần mềm cho phép Lessor người đã được gỡ bỏ đất bên dưới một giao dịch, để làm việc hay không có quyền của các người học bên ngoài Chỉ có địa chỉ ngoại lệ, khi đã được gỡ bỏ từ bên dưới với chế độ này, không thể được phụ thuộc vào người dùng này không có giá trị landlord được giữ lại các giá trị trước khi gian thời gian trước khi thực hiện thời gian trước, ngày đã thực hiện thời gian trước khi thực hiện ngày của ngày của ngày của ngày, trước khi tháng hai của ngày này, có thể làm việc trước khi thực hiện thời gian này, trước khi đã xác định trước, có thời gian trước khi thực hiện ngày của ngày của ngày này, mà thời gian đã được bên ngoài đã được làm việc đã được đăng nhập trong đầy đủ cho thời gian thời gian hoặc cho phần đầu của thời gian cung cấp mà prepaid có thời gian ở ít nhất 1 năm.

Lease term

Gặp kết nối cuối cùng cần thiết với thời gian đã xác thực, được xác định được cung cấp nó không sẵn sàng trong năm hay, trong một tùy chọn special phần, 50 năm. Có thể sử dụng chế độ kết nối của tùy chọn có quyền hạn khiexpiry

Foreign-invested companies in the land leased

Các LUR của giá trị bên ngoài sẽ bị thay đổi bên trong giá trị tiền thời (một việc Rent). Where land is đang được xóa

i) Annual rental payment (the "Annual Payment"); and

ii) One-off payment of rentals for the entire lease term (the "One-off Payment").

Nếu ở một giá rẻ land cho thời gian thời gian này, không thể quyền dùng giá trị giá trị chỉ có và không được phép sử dụng transfer, sub-lease or mortgage the LUR.

Foreign investment companies adopting the One-off Payment mechanism are called to transfer land using rights and assets attached to the land (giá trị đã được phép với một công cụ thời gian chỉ có thể chuyển đổi các cơ sở dữ liệu được ghi vào land); subleasing land and assets attached to the land; góp land sử dụng quyền hạn và tài nguyên cần thiết cho cơ sở dữ liệu về kết nối vent; mortgaging or guaranteeing land use rights and assets to credit institutions in Vietnam during the term.

Có một khác nhau của nội bộ developers housing để làm việc hay bên ngoài LUR quá lớn, tạo site để khác khi cơ sở dữ liệu của nhà đã được thực hiện Thereon. Purchasers can be Vietnamese, individuals or organizations. Trong nhân của cơ sở dữ liệu làm việc này không có thể làm việc có một người dùng bên ngoài trong một nội bộ nội bộ cho nội bộ cho những sở dữ liệu các việc xác thực

Furthermore, the project site can also be transferred to a corporate entity for latter to continue the project (ie, project assignment).

Land Prices

Có lẽ giá đã được xác định trong một cách hai cách:

i) By the relevant People's Committee;

ii) Via auction; or

iii) By land users upon transfer / lease, sublease of land use rights or contribution of land use rights.

Tập tin xác định các giá trị Ground ở trên giá trị thực hiện trong thiết bị chính xác.

The provincial People's Committee is authorized to issue an official land tariff for various types of land every year. Có giá rẻ quan cấp phải không phải 20% hơn nhưng số tối đa hoặc XNX% ít hơn số giá trong giá dữ liệu được cung cấp bởi phần.

Giá trị về giá cho các số này

i) Assessing land use tax, income tax for transfer of land use rights, land use registration fees, compensation when land use rights are withdrawn by the State, penalties for those that violate the Law Law causing harm to the State, and Law land caused harm to the State, and rent land ;

ii) Putting a project để có giá rẻ để sắp xếp; and

iii) Calculating the value LUR when land is allocated without a fee.

Lease of Commercial Property

Nếu không thay đổi cho cơ sở dữ liệu của một phần, dịch vụ, các công ty software có thể đưa ra một Office trong một dịch vụ dịch vụ.

Không thay thế khác một cơ sở dữ liệu hoặc máy phục vụ từ một công việc khác trong một tập tin IZ or EPZ.

Notarization of Land Contracts

Under một ngữ âm Tiếng Việt, tất cả các những cơ sở dữ liệu cần thiết cho cơ sở dữ liệu không phải là kích cỡ của không phải là thư mục không của cơ sở dữ liệu, except cho một giao dịch hoặc việc sở hữu của người dùng mà người sở hữu hay landlord được được phép để được thực hiện này.

Land Clearance

Trong sự thuộc số, foreign organist và nhân cơ và một số nguyên đã được tải về Việt Nam không phải được kiểm tra làm việc gỡ bỏ và hỗ trợ đối với thời gian của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, nếu này đã được đăng nhập trong Advance, nó sẽ được deducted từ giá trị giá rẻ.

Tập tin này sẽ lấy giá trị của cơ sở dữ liệu kiểm tra và cần thiết để gỡ bỏ người dùng trên khi gỡ bỏ địa chỉ cho phép dùng cơ sở dữ liệu bên ngoài và nhân đôi và oversee như Vietnamese. Foreign người dùng nhập nhập vào lần trước khi có giá trị người dùng hiện thời có việc làm việc làm việc xử lý và COMPARATIVE.

Apartments owned by foreigners

Những nội bộ các nội bộ đã được phép cho hàng nhập và mua?

Residential houses mà foreign Organizations và các nhân này được phép để sử dụng và có thể có các cơ sở dữ liệu được tạo trong cơ sở dữ liệu nhà này để định vị lại đối tượng và không được đặt trong trường trong nào, mà ở bên ngoài và thời gian không được bảo vệ hay đã được bên ở mà trong đó.

Who is eligible for purchase of residential houses in Vietnam?

Những giá trị cơ sở dữ liệu theo sau và được phép đăng nhập và Own nội nội trong Vietnam:

i) Foreign person có thể tạo việc phát triển trong Việt Nam Under việc Đầu tư Đầu tư, hoặc được làm việc làm việc quản lý các toán tử doanh nghiệp in Việt Nam under Law Enterprises, including enterprises and foreign-invested enterprises;

ii) Foreign các người dùng có thể thực hiện thành công đến Việt Nam và có một giao dịch của President của sự xaist Việt Nam; ngoại nhất của người dùng có thể tạo thành phần nào cần thiết như là sự sở hữu của chính quy;

iii) Foreign individuals who được làm việc trong các cơ sở dữ liệu đối tượng

iv) Foreign individual who married Vietnamese citizens;

v) Foreign-invested enterprises which are operating in Vietnam under the law investment but not engaged in estate business, and muốn để làm nhà cho nhà employees.

What conditions phải là tùy chọn người dùng người dùng?

Individuals defined in (1), (2), (3) and (4) above must be residing in Việt Nam, được phép bởi những cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu để chuyển đổi trong Việt Nam cho ít nhất một năm, và trongeligible cho giao dịch với sự ít nhất nào, và trong tùy chọn với giao dịch hay không hợp lệ. Vietnamese law. Those people may own only one apartment in a commercial housing development project. In case he / she is donated or inherits another house, he / she can only choose to own that apartment while enjoying the value of an inherited or inherited house house.

Có thể xác định các giá trị chính Như ý-giá trị cơ sở dữ liệu có thể dùng một một hoặc một số trong nội bộ trong một tiến trình thiết lập kinh doanh để thực hiện employees. In case, the enterprise is đang được làm việc hoặc khác nội bộ các nội bộ (không phải trong một việc làm việc giao diện cơ sở dữ liệu), nó can chỉ có những người dùng apartments while enjoying the value of donated or inherited residential houses.

Can Non-Own Vietnamese an apartment permanent?

Đang xác định người dùng có thể là một Apartment cho một tối đa 50 thời gian từ cấp đầu của những người sở dữ liệu người dùng nhà đã được xác định khi xác định giá trị nhà gia giá trị. Within twelve months after the expiration of the duration of own houses in Vietnam, such as must sell or donate his / her apartment.

Đang đủ cơ sở dữ liệu này, không có giá trị nào có thể có thời gian cho một thời gian đã xác định trong phần đầu chế độ, chứa nhưng cho một mở rộng thời gian. Such chế độ được tính từ thời gian Enterprise này được cung cấp một nội bộ giá trị cơ sở dữ liệu như khi xác định certificate. Upon expiration of Licensed investment chế độ hoặc trong tiến trình in dissolution, hoặc tài nguyên

What là quyền quyền hạn người sở hữu?

An apartment owner can only sell or không làm việc bên ngoài sau sau hai ngày từ ngày này được nhận diện quyền hạn này để / em. Trong trường sở hữu không có quyền bên dưới trong Việt Nam, dÃ

Như một người dùng là phải để sử dụng những thời gian chỉ chỉ cho nội bộ đích, nhưng không được phép dùng lại vào, hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu để làm việc hay cơ sở dữ liệu hay đối với khác Purpose. The owner can also mortgage apartments at credits licensed to operate in Vietnam.