LABOR AND RECRUITMENT REGULATIONS

Labor recruitment by a Foreign Invested Enterprise

Under the revised Labor Code, a FOE may either directly recruit Vietnamese người dùng hoặc đã đăng nhập qua sự công sở xác thực. The FOE is then required to register the list of recruited người dùng với cơ sở dữ liệu nội bộ, và gửi báo cáo vào sự sử dụng và thay đổi vào cơ sở dữ liệu công việc trên một thời gian cơ bản.

Registration of expatriate employees

Expatriates working in Vietnam for 03 months or more must obtain a work permit. Giá trị của một công việc được phép làm việc cần thiết hợp với chế độ hợp lệ, mà là capped ở thời gian này nhưng có thể mở ở cách người dùng yêu cầu.

Không có ít hơn 20 ngày trước một việc xác định ngày của commencement của việc, một FIC phải áp dụng cho MOLISA hoặc nó Authorized agency để lấy một công việc cho phép để xác thực. MOLISA or its authorised agency is obliged to give the decision within 15 days of its receipt of the application like. Có thể xác định phải được cung cấp với ứng dụng này. Trong đây, một việc làm việc được gỡ bỏ trong những tùy chọn trong, chứa cho một Breach của các tài khoản của Việt Nam by the expatriate.

Five groups of foreigners working in Vietnam are exempt from requirement of a permit:

i) Foreigners entering Vietnam to work for less coal 03 months;

ii) A member of a limited company company with two or more members;

iii) The owner of a member limited liability company;

iv) Thành viên của bảng của quản lý của một shareholding company;

v) A foreigner entering Vietnam to offer services;

vi) Foreigners entering Vietnam để làm việc gỡ bỏ tình trạng emergency như như một sự thoát hoặc hoặc một technically hoặc chế độ dữ liệu tình trạng chuyển đổi và cơ sở dữ liệu, hoặc với cơ sở dữ liệu của hai, production and / or người học nào và giá trị này, trong trường này, không thể xác thực to deal with. Như hợp này, cần thiết vào sự chế độ để thực hiện một việc phép xử lý If chúng việc được gỡ bỏ thêm hơn một tháng 03 months

vii) Người dùng hệ thống của sự xác thực của Ministry of Justice đã issue a certificate để làm việc trong Law Việt Nam.

Not less than seven days prior to the date of commencement of work, the foreigners are exempted from work permit requirements must be registered at DOLISA where the employer's head office is located. Tên đăng nhập cần thiết tình trạng, thời gian, nationality, and passport number của người dùng, ngày của commencement và thoát của thời gian, và một tùy chọn của việc để thực hiện.

Social Insurance (SI), Health Insurance (HI) and Unemployment Insurance (UI) contributions for employees

Law on Social Insurance (SI) is effective on 1 January 2007 providing guidance of SI and UI. Law on Health Insurance (HI) became effective on 1 July 2009. SI and UI contributions are applicable to Vietnamese employees only. HI đã được hỗ trợ cần thiết cho các ngữ này và ngoại lệ của người nhân được làm việc trong thời gian kinh tế đồng thời.

Người dùng contribute, 16% by the employer and 6% by the employee, are required with respect to Vietnamese employees. Phiên bản SI đã tiếp tục sẽ tạo vào 17% bởi sự sở hữu và 7% với nhân viên với điều kiện từ 1 January 2012.

Người dùng giao diện, 1% với sự nhân và 1% với người dùng, là cần thiết với respect to Vietnamese employees. Chỉ có thể cần thiết cho người dùng này, có người dùng này hay thêm.

The HI contributions, which are 3% by the employer and 1.5% by the employee, are also required to be made with respect to Vietnamese employees and also foreign employee (effective from 1 October 2012).

Cấu hình này được sử dụng khi dùng cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu gói, nhưng capped tại 20 lần có chung tối đa. Số tối đa là giá trị việc nhập XNXXst May 2012 is VND 1,050,000 / month (approximately USD 50).

Minimum salary

In accordance with Decree 70 / 2011 / ND-CP dated 22 August 30, of the Government, the area is based under minimum levels for employees working for enterprises established under the Laws on Enterprises, Vietnam-based foreign enterprises, enterprises of cooperatives, farms, households, foreign organizations and international Organization from 2011 October 2012 is divided into four levels depending on the location of the enterprises, detailed as follows:

i) For enterprises located in Area I (urban districts of Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Dong Nai, Binh Duong, Baria-Vung Tau), the minimum salary is VND 2,000,000 per month.

ii) For enterprises located in Area II (Hanoi and Ho Chi Minh City, rural districts, and in certain districts of surrounding provinces, such as Hai Phong, Quang Ninh, Vung Tau, Binh Duong, Dong Nai etc), the minimum salary is VND 1,780,000 per month.

iii) For enterprises located in Area III (certain districts of provinces, such as Vinh Phuc, Quang Ninh, Khanh Hoa, Ninh Thuan, etc), the minimum salary is VND 1,550,000 per month.

iv) The minimum salary of VND1,400,000 will apply for enterprises located in Area IV (the remaining areas).