Human Resource

careers

Consulting WP is the name of a collection of individuals who believe in excellence. Chuyên cấp người dùng trong sự kiện hiring nào có thể chạy thành công và sẽ sẽ thực hiện cần thiết kế toán. We focus on việc làm việc của cơ sở dữ liệu và cung cấp một cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu là conductive để tạo đầu tiên. We focus on eliminating stress and pressure so our team can think clearly and creatively.

Khi bạn làm việc làm WP giao dịch, bạn lấy được một phần của một cơ sở mà là biết cho giá trị này. Bạn đang thực hiện hoạt động về người dùng Focus trên kết quả.

Consulting WP focus not just on recruiting individuals that are performance oriented but also on developing them. Nếu bạn là chính xác để thực hiện các người dùng đã được thực hiện và đang được cung cấp với sự bảo vệ và quan trọng chúng choerve.

Once we see the potential in someone and recruit them, we ensure that they get an environment in which they can realize their potential. Đang xử lý và xử lý các đối số sự tạo và các việc tạo, we Aim để gỡ bỏ như nhiều như có thể.

placeholder
benefits and rewards

We care for các client 'business as our business. We think and act like business partners, non academic advisors. We share our clients' aspirations, làm việc cần biết sự thực hiện, và xếp các các việc làm việc với đích thành viên

Personal impact, mentoring, và cơ sở dữ liệu này không phải là một tùy chọn của việc làm việc thực hiện WP.

open positions

Job Posting Title Location Department Date
Accountant of FDI enterprise (English) Hồ Chí Minh, Accounting Services (FDI-English) 13 November, 2019
Head of audit team Hồ Chí Minh, Auditing & Auditing Related Services 25 October, 2019
Interns Hồ Chí Minh, Auditing - Accounting - Tax - Labor 20 October, 2019
Accounting - Tax Expert Hồ Chí Minh, Accounting - Tax Service 16 October, 2019
Audit assistant Hồ Chí Minh, Auditing & Auditing Related Services 15 October, 2019
Business professionals Hồ Chí Minh, Sale & Marketing 8 October, 2019
how can we help you?

I was surprised to receive enthusiastic advice from the Board of Directors of EXPERTIS. The problems are always answered very quickly and handled well. I feel secure with the service and commitment that EXPERTIS brings to TPM Outdoor.

BA DO BAO LIEN THY
Director, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?

English Vietnamese