FORMS OF DIRECT INVESTMENT IN VIETNAM

Những LOI cung cấp cho các kiểu cơ sở dữ liệu sau của directive: kết nối cơ sở, 100% FOEs and contract-based investment (BCC or BOT / BT / BTO).

Joint venture

Tài liệu cơ sở dữ liệu, giá trị bên ngoài The investor has two ways to create a joint venture: (i) create a new enterprise (including merger & acquisition); hoặc (ii) được kết nối trong một giá trị việc xuất hiện có thể đăng nhập của một giá trị của các công ty.

Đã có công việc hợp doanh việc được tạo như một công cụ điều khiển hợp lệ với hơn một viên, như một công việc đồng hồ công sở hoặc với một tên hợp lệ, và tên hợp lệ với giới hạn giá trị đã đặt trên cơ sở của cơ sở dữ liệu giới hạn với sự hiệu lực này

i) A Vietnamese party and a foreign party

ii) A Vietnamese party and a% FOE 100

iii) A joint venture enterprise and a foreign party

iv) A joint venture enterprise and a% FOE 100; or

v) Two joint venture enterprises.

100% FOEs / wholly foreign-owned

A 100% FOE is a legal entity set up với một hoặc nhiều giá trị bên ngoài theo một dạng của thành viên với đặt bên ngoài. Tập tin chung cho% FOE là một LLC hay một phần mềm, except trong các trường, nhưng một tên hợp lệ là một kiểu kết nối.

Đầu tư người học không được Subject

Business cooperation contract (BCC)

Một BCC đã được xác định giữa một giá trị khác, và một hoặc nhiều tên người dùng với cơ sở dữ liệu đã thực hiện để thực hiện một hoặc thêm các tác tử tùy chọn. Cấu hình này đã sử dụng không phải thực hiện một tên hợp lệ mới và các tác tử có quyền hạn cho các tài khoản của BCC. Within the bản của của hệ thống tập tin, các giới hạn các nội bộ này không thể xác định trên đối tượng, content, interests, obligations and responsibilities of and relations among parties, and to specify these in the contract.

Build - Operate - Transfer, Build - Transfer, Build - Transfer - Operate or Build - Operate arrangements

Build Operate Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO), Build Transfer (BT) and Build Operate (BO) investments are recognized under the Law on Investment, and further governed by a separate regulation of the government. Foreign investors đã đăng nhập BOT, BT và BTO đã hợp lệ với một giá trị tỉnh body để thực hiện infrastructure construction projects in Vietnam. Những người dùng này thường trong các phân vùng, thiết bị và giá trị, water supply or drainage, and waste treatment. Những quyền và giới hạn của giá trị giá trị sẽ được xác định bởi giao dịch BOT, BT and BTO contracts.

Under BOT, giá trị đã được đủ trong việc thực hiện và hành động của một tiến trình cho một thời gian xác thực, sau mà trình chương trình cần được chuyển đổi với tình trạng mà không có sự batteries.

Under BTO, phần đầu cần được chuyển đổi vào tình trạng ngay khi thực hiện việc thực hiện; nhưng, tình trạng sẽ được phép thực hiện để thực hiện việc trên thời gian của thời gian đã được xác định bởi cả các nội bộ trong phần hợp lệ mà những giao dịch thể thực hiện và sự hợp lệ với sự.

Under BT, các chương trình này được chuyển đổi vào tình trạng trên hoàn thành việc thực hiện và các trường

Forms của giao dịch đầu trong Việt Nam

Bài viết khác cho thành viên và việc xác định trong Việt Nam

Branch

Một thư mục chủ là một giá trị cơ sở dữ liệu dependent and có thể thực hiện giao dịch hoạt động để thực hiện Profit-Making trong dòng với quốc tế đã thực hiện nào là một ký tự.

Banks, tobacco companies, airlines, law firms, and foreign companies operating in fields of culture, education and tourism allowed to establish branches in Vietnam. Foreign companies may có thể thiết lập các tác tử trong Việt Nam để thực hiện hoạt động và hoạt động về các dịch vụ hàng hoá.

Representative office

Trong việc sử dụng thành công để tạo cơ sở dữ liệu giá trị trong Việt Nam, giá trị Enterprises mà có giao dịch với Việt Nam, or investment projects in Việt Nam, có thể sử dụng mở representative offices in Vietnam. A Representative Office (RO) is not an authorized legal entity and không thể phép phép thực hiện giao dịch hoạt động (như khi thực hiện giao diện, tiếp tục hay một danh của các hàng, đã mua hàng hoặc hàng hàng hàng, or provision of services). However, a can:

i) Act as a office liaison để thực hiện một cơ sở môi trường

ii) Search for trade and / or ứng dụng và việc

iii) Act on behalf of office head nó để Negotiate và đăng ký giao dịch cho hàng cung cấp và mua hàng và dịch vụ quyền thực hiện của công sở công sở

iv) Kiểm tra và accelerate các trình thực hiện bản

v) Hành động trên thay thế của công ty Parent để thực hiện và tiếp tục thực hiện investment in in Việt Nam; and

en) Publicize and promote its products and / or services

A RO is allowed to hire local and expatriate staff and conduct various administrative functions on behalf of its company. A may, may, do not engage in các hoạt động tạo tạo tiến trình này.

https://www.expertis.vn/en/home