fbpx

FOREIGN EXCHANGE CONTROL

Restrictions on sử dụng tiền tệ

Within the territory of Vietnam, all transactions, payments, listings and advertisements of Residents and non-residents không phải được hỗ trợ trong foreign exchange except cho sau những trường này:

i) Transactions with institutional credit and other institutions allowed provide foreign exchange services

ii) Residents being organizations should be permitted to transfer capital internally bởi một telegraphic giao dịch của foreign entity with legal status and a accounting entity or vice versa)

iii) Residents shall be permitted to contribute capital in printing foreign currency đặt để thực hiện một giá trị đầu tư giá trong Việt Nam

iv) Residents shall be permitted to receive payment by telegraphic transfer foreign currency pur To a entrusting contract import or export.

v) Residents being domestic or Foreign Contractors (FCs) will be permitted Receive payment by một giao dịch mới của foreign exchange từ cung cấp người dùng và phần đầu phần đầu để làm việc làm việc giao dịch và disbursement đã cho

vi) Residents being institutions providing insurance business services should be có quyền để nhận một giao dịch từ tiền thời từ từ purchasers bảo vệ cho các kiểu nào và dịch vụ cần phải lại lại xa

vii) Residents being institutions conducting business in duty free goods, cung cấp dịch vụ trong phân vùng theo nhau International border gates hoặc cung cấp giá trị Bonds warehouse services sẽ được phép phép nhận để đăng nhập tiền thời trang

viii) Residents being customs and police offices of international border gates và chính thức Bond tiền tệ từ không có người dùng cho các kiểu nào và tiền khẩu cho mục nhập

ix) Non-residents being diplomatic offices and consulates will be permitted collect fees for entry / exit visas and other types of fees and printing charges foreign currency.

x) Non-resident and residents being foreign shall be permitted to receive salary, bonus and allowances in foreign currency from residents and nonresidents being organizations.

xi) Non-residents will be allowed to make telegraphic transfer of foreign tiền tệ để không phải khác nhau hoặc để làm việc đăng nhập của các người sở hữu để xuất khẩu của hàng hoá và dịch vụ.

Cần các tùy chọn khác sau khi kiểm tra và quyền hạn từ sự Governor của SBV.

Sử dụng tiền tệ tiền thời

i) Residents and non-residents being multiplied with cash foreign exchange sẽ được phép phép lưu vào hoặc đưa ra như tài khoản này để Donate hoặc bequeath it, cần đến nó để thực hiện tài khoản được xác thực, để đăng nhập hay carry collect foreign currency pur to the Decree this.

ii) Residents being individuals with foreign currency cash should be cho phép cho đăng ký nó vào tài khoản bảo vệ tài khoản đã nhận, và để withdraw the principal in and to receive interest in the foreign currency in cash with the Law on the foreign currency savings accounts.

iii) Individuals being Vietnamese citizen will be called to buy foreign cơ sở dữ liệu trong tiền xác thực từ cơ sở dữ liệu cơ sở vào để đáp ứng với ngoại lệ currency cần phải được cần thiết từ giá trị tiền tệ mà là local currency of the country where Vietnamese citizen come. Where they are không phải có cơ sở dữ liệu nội bộ của trường nước nào Vietnamese citizen come, authorized credit institutions will sell other freely convertible foreign currencies.

iv) Individuals being Vietnamese citizen will be called to buy foreign cơ sở dữ liệu trong tài khoản chính xác cơ sở dữ liệu để đáp ứng các những người cần thiết cho giá trị cơ sở dữ liệu như như là trong phần này (1) days when they stay in foreign countries. Mô tả giá trị nhỏ hơn giới hạn là cũng áp dụng cho con số Sharing đường dẫn có thể có thể là một ký tự này.

v) Any individual who carries foreign currency in cash upon entry into the country và có một giá trị cần thiết để sử dụng tiền tệ trong xa của tiền tệ đã đăng nhập tài khoản đã đăng nhập institution.

vi) Individuals will present credit institution authorized with an entry và thoát declaration với xác nhận quan trọng về quan trọng trên of foreign currency in cash carried into the country. When performing giao dịch cho sự giao dịch, quyền phục vụ được phục vụ sẽ cung cấp Seal này để xác nhận tiền tệ giá trị đã đăng nhập để đăng ký tài khoản cơ sở dữ liệu này trên bản gốc của mục nhập và thoát ralaration, và giữ lại bản sao của bản ghi của declaration tại cùng thời gian.

vii) Những mục nhập và thoát thoát Declaration với xác định quan trọng quan trọng sẽ được chỉ có hợp lệ cho nhân cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu của foreign Account payment within a period of 60 days since the stated date on the Declaration.

Dùng của VND bằng không-Residents

Non residents being organizations and Individuals will be permitted to open and sử dụng tài khoản tài khoản của cơ sở dữ liệu trong quyền phục vụ để thực hiện những sau thu sau từ doanh nhân và giao dịch disbursement:

i) để Collect những tiếp tục từ tiền thời của giao dịch cần thiết một tài khoản institution

ii) To collect thu từ từ khác nguồn in Vietnam

iii) để tạo tiền trả hay để gỡ bỏ tiền tiền để dùng trong Việt Nam

iv) To disburse trong giao dịch của một giao dịch hiện thời của bản giao dịch theo với phiên bản này

v) To disburse by way of gift or payment of inheritance in QUY với law

vi) để gỡ bỏ các cách làm việc của tiền thời từ đồng thời từ một tài khoản xác thực institution for remittance abroad

vii) To disburse để cho phép đã được cho phép của tên

Sử dụng các cơ sở dữ liệu của các trường với một tương ứng chung với Vietnam

Các việc có cơ sở dữ liệu và các người sở hữu có quyền thuộc số trong rãnh ghi của một nước với một tương ứng chung với tên Việt Nam của việc xuất vào và hàng nhập và dịch vụ hoặc những người này có giá trị này, được phép để mở VND accounts at authorized credit institutions in order to fulfill the following revenue and disbursement disbursement:

i) To collect proceeds from the sale of goods and services

ii) To Collect progress của một tiền thời

iii) To collect revenue from other legal sources in Vietnam

iv) To disburse by way of payment for import of goods or services

v) To disburse by way of sale to authorized credit institution or exchange office

vi) To withdraw in cash in order to pay salary, big bonuses and allowances Hành động làm việc cho một công cụ hoặc để dùng trong một country với acommon border

vii) To disburse để cho phép đã được cho phép của tên

Sử dụng các cơ sở dữ liệu của các cơ sở dữ liệu với chính sách với tên Việt Nam để mua hàng hay cần thiết hàng trong cơ sở dữ liệu Border Gate phải theo sự xác định của chế độ chế độ.

Exchange rates

Những giá trị alien rate là đặt theo số nguyên ở các ngày trước của Inter-bank transactions. Hệ thống crawling này được đặt một giao dịch cho phép dịch VND / USD exchange deals to be executed within a tight band. The Government is, nhưng, tiến trình để chuyển đổi đến một nhiều trường - xác định exchange rate trong coming years.

Daily spot exchange rates are announced by the SBV based on average date on rate on the interbank market. From 11th Feb 2011 other banks must trade within +/- 1% of this official rate instead of +/- 3% previously.

Đang mở của tài khoản tài khoản của foreign Enterprises

Doanh nghiệp với giá trị chính disbursement transactions:

i) Receipt of charter capital to contribute, receipt of capital for thực hiện hành động tạo về và nhận từ thời gian và dài-term foreign loan capital

ii) Nhận nhận tiền thời của từ đồng thời từ một tiền tệ bên ngoài resident is an enterprise with foreign ownership capital or a party foreign to a business co-operation contract

iii) Disbursement of foreign currency remitted into a foreign currency savings account of a resident being licensed with foreign owned capital

iv) Disbursement to outside Vietnam of principal, interest and fees trên a foreign medium or long term loan

v) Disbursement đến bên ngoài của cơ sở Việt Nam, Profit và khác tài nguyên of a Foreign Investor

vi) Miscellaneous sales and disbursement investment activities.

In addition, Foreign Invested Enterprises (FIEs) may open current accounts in a currency của cơ sở và đồng thời của cơ sở dữ liệu in Vietnam for their business transactions.

Registration of overseas borrowings

Tất cả trung cấp và giới hạn-từ từ nguồn từ nguồn phải được đăng nhập với và kỳ báo được ghi rõ với SBV. Borrower cần thiết cần thực hiện với các số nguyên tử khác giá trị để làm việc từ cơ sở dữ liệu để repay loan, eg the repayment must be in line with the schedule repayment.

Ngày xác thực trong việc làm việc trong ngày của ngày đã nhận và tài khoản hợp lệ, SBV xác định chính thức về thư mục chính Trong trường hợp lệ, sự NHNN phải có các tập tin đã biết đối với clearly.

Thông báo và thời gian, cơ sở dữ liệu-nhân cơ sở dữ liệu này cần thiết xác thực để câu lệnh SBV của oversea borrowings. Ngày thời gian sau cho trình này không có sau coal 10th of the next month and 31st January của năm sau để thời gian thời gian và thời gian mới.