FINANCIAL REPORTS AND AUDITING

Statutory requirements

Một việc cần thiết, bạn cần thiết cho một số tài khoản người dùng, who meets các cơ sở dữ liệu Under tài khoản Accounting, trong năm đầu tư trước. During this period, a qualified account is assigned by the Foreign Invested Enterprise (FIE) shall be responsible for all accounting activities.

All FIEs operating in Vietnam are required to apply Accounting Vietnamese Standards and Systems (VAS) as a financial reporting framework and complying with requirements statutory requirements.

Đã cung cấp, VAS được áp dụng không có điều kiện, sự đăng nhập để sử dụng VAS với MOF không cần thiết.

Accounting principles and practices

source

The VAS is comprised of Standards Vietnamese Accounting, the Accounting Hệ thống cho Doanh nhân và bất kỳ tham chiếu đã xác định đã xác định bởi sự chế độ Accounting và Auditing của Ministry Of Finance (MOF). Dịch vụ một giao dịch chính thức của VAS đã được thực hiện đã được thực hiện bởi một tập tin MOF và là đồng thời đồng hồ.

Applicability

Những chế độ VAS cho tình trạng-quyền sở hữu và tình trạng các thành viên Vietnamese as well as to FIEs. VAS prescribes in detail của phương pháp bởi các giao dịch được cần thiết mã cho, cần dùng tùy chọn dùng mã số và tên tài khoản. The VAS also đặtcrib được một tiêu chuẩn của các tài khoản chart, định dạng của nội định documentation, the bookkeeping journals for all types of transactions to be used, and a financial statement and disclosure template. Tất cả mục ghi tài khoản cần thiết được giữ lại trong ngôn ngữ tiếng Việt hoặc cả hai ngôn ngữ và một ngôn ngữ foreign language. The required accounting currency is the Vietnam Dong (VND) and the entity is only được dùng để chọn một tiền tệ khác đồng thời với đồng thời để xác định tiền có nó certain criteria (eg major sales và dịch giao dịch được tạo trong các đã cho giá trị tiền thời) như xác định trong Circular 244 / 2009 / TT-BTC dated 31st December 2009 issued by the MOF. Any financial statements, which are prepared to print currency other than VND, are required to be converted into VND using interbank exchange rate as của thông báo ngày và nên được xác định bởi một Independent auditor.

Không có tùy chọn deviations từ yêu cầu VAS từ tùy chọn MOF.

VAS and International Financial Reporting Standards

Đang xác định cần thiết cho sự xác định của VAS với International Financial Reporting Standards (IFRS), formerly known as International Accounting Standards (IAS), the MOF has released a total of 26 Vietnamese Accounting Standards, which are as follows:

VAS 1 Framework

VAS 2 Inventories

VAS 3 Tangible fixed assets

VAS 4 Intangible fixed assets

VAS 5 Investment property

VAS 6 Leases

VAS 7 Accounting for investments in associates

VAS 8 Financial reporting of interests in joint ventures

The effects of changes in foreign exchange rates

Business VAS 11 combination

VAS 14 Revenues and other incomes

VAS 15 Construction contracts

VAS 16 Borrowing costs

VAS 17 Income tax

VAS 18 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

VAS 19 Insurance contracts

VAS 21 Presentation of financial statement

VAS 22 Disclosures in the financial statements and similar financial institutions

VAS UPDATE Events after the balance sheet date

VAS 24 Cash flow statements

VAS 25 Consolidated financial statements and accounting for printing investments subsidiaries

VAS 26 Related parties disclosures

VAS 27 Interim financial reporting

VAS 28 Segment reporting

VAS 29 Changes in accounting policies, accounting estimates and errors

Currently, there are industry-specific accounting guidelines for insurance companies, security trading companies and financial institutions that supplement the VAS.

Cấu hình và đăng ký các cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu được xử lý quyền hạn của chế độ đã xác định bởi một phần của Bank của Việt Nam.

Disclosure, reporting and filing requirements

Báo cáo định dạng và DISCLOSURE Requirements

Tập tin của cơ sở dữ liệu câu lệnh đã thực hiện dưới VAS đã chứa vào của following:

i) Balance sheet, including một bản đồ Schedule để gỡ bỏ sheet items

ii) Income statement

iii) Cash flow statement; and

iv) Notes to the financial statements

Flexibility trong chế độ của các câu lệnh VAS này là giới hạn trong khi định dạng báo cáo và DISCLOSURE có thể được xác định bởi MOF. The thông báo cần xác thực trong các thư này được biết với các người khác: một khai báo về việc thay đổi tài khoản, tính năng của cơ sở dữ liệu đã đăng nhập, thực hiện và sự xác định và liên kết.

Reporting and filing requirements

Cấu hình chính xác phải có thể tạo năm năm, đã biết và đăng ký với sau sau:

i) The city or provincial tax office

ii) The MPI or the relevant licensing-granting authority authority in the case of FIEs

iii) The General Statistics Office (GSO).

For enterprises located in an Export Processing Zone (EPZ) or Industrial Zone (IZ), câu hỏi financial sẽ được đăng nhập với EPZ hoặc IZ Management Board If cần.

Tất cả FIE và các ảnh với BCC cần thiết đặt tập tin annual audited financial statements. Các các người cần phải tập tin các tập tin chính xác trong trong 90 ngày sau close

An enterprise's financial year is generally the calendar year. A formal notice should be lodged with tên sở hữu

Nếu cho việc tạo công việc mới, khi thời gian từ ngày hiện thời để ngày thông báo ngày là ít hơn 90 ngày, như thời kỳ sẽ được aggregated với sau thông báo năm.

Nếu bạn cần thiết trong một tùy chọn quan hệ của tên dữ liệu, merger, business combination and split cần đặt báo cáo tại ngày của thay đổi. If the thời gian từ lần xác định ngày vào ngày của thay đổi là ít hơn 90 ngày, như một thời gian là để được xác định với trước báo cáo trước.

Lưu lại của tài liệu và các tài khoản kế toán

Những phiên bản chung sử dụng apply để định vị lại của tài liệu và khác toán tài khoản:

i) Documents to be kept for at least five years including những dùng cho management or operation of the enterprise

ii) Documents to be kept for minimum. accounting books, financial statements and reports of independent auditing firms

iii) Documents to be permanently enforced include those that are significant in terms of economics, national security and defense.

Accounting treatment of establishment and pre-operating expenses

Thiết lập cơ sở cơ sở dữ liệu cần được trước khi định vị lại của FIE, nghĩa trước ngày ngày của giao dịch Đầu tư, pre-operating still những thiết bị này không có sẵn từ thời gian establishment để làm việc làm việc hiện thời việc vào dịch vụ.

VAS đã chọn các thư mục khác trong chế độ cho cơ sở dữ liệu các số thứ tự và tùy chọn trước khi làm việc làm hoặc (b) làm việc được tạo với các số nguyên và thiết bị bên ngoài cho một thời gian không phải qua số 3 năm.

Audit requirements

Under regulations, the annual financial statements of listed companies, listed entities, BCCs, insurance companies, financial institutions and state-owned enterprises are required to be audited by a duly licensed independent audit company.

Mô tả Audit should be signed with independent auditors no later than date date before close of entity 105 / 2004 / ND- CP dated 30th March 2004 and Law on Independent Auditing with effect from 1 January 2012.