ENVIRONMENT PROTECTION

Vietnam first law on Protection of the Environment in 1993. In dòng với quốc tế thời gian cần đủ Đang có thời gian đã có đã biết bên ngoài chế độ môi trường and concern trong Vienam.

Generally, Vietnam's environmental laws require investors to:

i) Take measures against environmental protection in the manner of setting up in Impact Impact Assessment Reports or Environmental Protection Undertakings (discussed further below);

ii) Prevent and restrict limbs

iii) Comply with applicable environmental standards (including technical standards on quality of soil, water, air, noise, light and radiation);

iv) Rectify any environmental pollution created by activities; and pay environmental taxes and protection charges.

State management

Thiết lập của cơ sở dữ liệu và Environment (MONRE) là chính chính chính dùng để Environmental các vấn đề. Among other tasks MONRE:

i) Evaluates strategic environmental assessment reports;

ii) Issues certificates of satisfaction of environmental standards; and

iii) Supervises, inspects and deals with breaches of the environmental laws. Trong bên trong, các công cụ khác và tình trạng này được entrusted với quyền hạn cho cơ sở dữ liệu thiết bị bảo vệ và quản lý. In đặc biệt, các cơ sở dữ liệu này ở tất cả các trường đã thực hiện đánh giá và xác thực của sự sát sự xác định các lần Reporting trong Natural Resources và Environment Inspectionsate activities and inspects manufacturing businesses and services for for compliance. Large projects, including industrial zones and industrial mining projects, require an approved Environmental Impact Assessment Report.

Environmental Impact

Environmental Impact Assessment Reports (EIARs)

Số kiểu không thể xác định các thiết lập cần thiết của một của EIAR. Các danh sách các chế độ áp dụng includes một ký tự chính xác (lớn) các trình điều khiển, telecommunications construction projects, industrial zones, many light and heavy manufacturing facilities, most mining projects and large-scale tourism and entertainment projects.

i) EIAR Nếu cần phải chứa tham số nào của địa chỉ cục bộ và các cơ sở dữ liệu nên nên có một đối tượng trên chế độ cơ sở dữ liệu để làm việc không hoặc sự xác định với sự xác định môi trường chế độ đối tượng.

ii) EIARs are prepared concurrently with feasibility studies for these

iii) Owners projects may prepare the

iv) EIARs được kiểm tra cho app xác định để MONRE, có hợp lệ hoặc Tỉnh cơ sở cơ sở dữ liệu trên kiểu của tiến trình, và trong đặc trưng cho phần của quyền cần thiết để Approval của chương trình.

v) Where một địa chỉ EIAR được xác thực

Environmental protection undertakings (EPUs)

Manufacturing, business and services enterprises which are không cần thiết để thực hiện EIAR phải được ghi vào EPUs mà được đăng nhập với các nội bộ People's Committee. The cover location, form and scale undertakings of the establishment as well as the use and types of waste produced. Bạn cần phải bao gồm một giao dịch để bị gỡ bỏ và xử lý Waste và xử lý với chế độ Environmental. Đã cần thiết một certificate đã đăng nhập của EPUs cần thiết trước khi tạo hoặc khác business commence sewing operation.