CORPORATE INCOME TAX (CIT)

CIT rates

One uniform income tax regime is applied to both foreign-owned and domestic companies. Taxpayers are subject to tax rates provided in CIT Law. The standard CIT rate effective from 1st January 2009 is 25%.

Oil and gas companies and companies related in exploitation of các vật nguyên nào cần thiết vào giá trị này từ từUMYX%% vào 32% depending on sự xác thực.

CIT incentives

Mô tả giá và chế độ để xác định trường học và chế độ bị gỡ bỏ được đặt trong phần CIT của tùy chọn và được elaborated trong phần C6 of this Guidebook.

Computation of CIT

CIT is computed với theo sau tùy chọn:

CIT payable = Assessible income * tax rate

Assessible income = Taxable income - (Tax exempt income + Loss carried forward in Under with law)

Taxable income = (Turnover - Deductible expenses) + Other income

Determination of taxable income

The taxable income of an enterprise là việc nhập vào trong các chính xác chính xác, đối số thành số thứ tự cần thiết với sự khác nhau between chế độ và chế độ toán toán. Taxable income includes income derived by business
thao tác và các hoạt động khác (không thể chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu hoặc giao dịch, chuyển đổi của immovable property mà sẽ được gỡ bỏ trong các phần bên ngoài và thêm earnings).

Deductibility of expenses

Trong tổng hợp, giá trị sẽ được mã số được cung cấp chúng cần liên kết phân tích tạo, được hỗ trợ bởi tùy chọn invoices / documentation và không rõ Ví dụ

i) Depreciation của fixed assets mà không có trong sự xác định prevailing

ii) The employee remuneration employees are not actually paying or are not stated in one of the following documents: labor contract, labor agreement, financial regulations and reward regulations

iii) Life insurance premiums for employees

iv) Interests on loans from non-credit institutions or non- economic organizations over 4 times times of the interest rate basic set by the SBV

v) Interest được hỗ trợ trên các loans tương ứng với phần của cơ sở dữ liệu không hợp lệ

vi) Provisions for stock devaluation, bad debts, financial investment losses, product warranties, or construction work which are not in compliance with Ministry of Finance's regulations.

vii) Accrued Expenses

viii) Advertising, promotion (except certain items), conferences / parties, commissions, prompt payment discounts over XNX% of total other deductible expenses

ix) Except for donations for education, health care, natural resources, or building charitable homes for the poor

x) Management expenses distribution để đặt thời gian trong trường Việt Nam của cơ sở dữ liệu header mà không có trong bộ xác định

xi) Administrative penalties

xii) Creditable input VAT

xiii) Etc.

For certain businesses, such as insurance companies, securities trading, and lotteries, the Ministry of Finance provides specific guidance on deductible for CIT purposes.

Business entities trong Việt Nam được được phép đặt vào một cơ sở dữ liệu chuyển đổieach Research và Tư vấn với cơ sở dữ liệu cần cập nhật% của assessable nhập vào cơ sở.

Tax depreciation

Đang xác định để định mục nhập từ phải theo sau trong chế độ chính quy. Điều kiện hiện thời trên fixed tài khoản đã sử dụng cho cơ sở dữ liệu cho việc xác định fixed depreciation. Trong các phương pháp xác định, phương pháp Straight-dòng là một nhất chung.

Giá trị Depreciation cần phải trong phương pháp với chế độ của Finance của chế độ. Summary summary của Allowable tối đa trong thời gian depreciation là như sau:

Categories Annual depreciation rate (%)
Machinery and equipment 5 – 50
Means of transportation 3.3 – 16.6
Solid house / building 2 – 4
Other types of houses and buildings 4 – 16.6
Warehouses, containers, bridges, roads, parking places, and driving yards 5 – 20
Other construction work 10 – 20

Accelerated depreciation là có thể trong nhiều trường. Phần mềm bị gỡ bỏ bị phạm vi sẽ được capped ở thời gian lần cao hơn kích cỡ đặt bởi Ministry of Finance.

Loss carried forward

Những việc đăng nhập này được phép làm việc chuyển tiếp chúng sau không hợp lệ trong hành động cho một lần thời gian tối đa. Không dùng quyền hạn thoát sau Giá trị cần phải được thoát trước, và tiếp tục để theo sau năm. Người dùng tax year trong thời gian với giá trị tiền thời, thời gian thời gian có thể xác định. A tax year (fiscal year) The calendar year is allowable. Trong trường này, thông báo để địa chỉ cục bộ hợp lệ được xác định trên một số năm năm khác cần thiết.

Giá trị đã xác định quarter CIT đã được xác định cần thiết vào đăng nhập trên cơ sở dữ liệu đã thực hiện / phụ đề trong sự phân vùng hoặc giá trị giá trị đã đặt thu nhập từ thu kết từ lần trước. Tập tin này có thể được gửi lại để xác định từ người dùngth day of the following quarter. CIT Provisional phải được pay ở thời gian của submitting

Tập tin cuối cùng đã được thực hiện trên một cơ sở Annual. Cấu hình dữ liệu cuối cùng đã xác định phải phải được xác định trong ngày đã XNXX từ kết thúc của cơ sở dữ liệu year (giá trị năm). Outstanding tax (nếu bất thường) phải được paying trên cùng ngày ở đầu cuối cùng là được gửi.

Giá trị của CIT sẽ được xác định và nạp khi cơ sở dữ liệu head HEAD của nó có địa chỉ cơ sở dữ liệu phụ thuộc nào (khi chúng trong một tỉnh hay ở trường bên ngoài (không phải trong một trường hay trường trong trường chính của một số nguyên hay trường trong trường tỉnh ở bên ngoài quyền cơ sở dữ liệu hay trường ở trường chính ở bên bên trong giá trị cơ sở dữ liệu hay ở bên chính không phải trong một trường hay không trong trường trung.

Số tài khoản cần nhập trong trường tỉnh nào có cơ sở dữ liệu của nó đã được bỏ qua trong số thứ tự CIT trong các phần khác nhau với giá trị của cơ sở dữ liệu mở rộng của cơ sở dữ liệu của giá trị này.

Doanh số lodges của sự xác định cuối cùng với cơ sở dữ liệu cục bộ Where head-quarter is located. Kích cỡ này không thành công CIT khi xác thực sẽ được hợp lệ số số nhập vào với phần thứ tự cơ sở dữ liệu đã xác định của tùy chọn quarterly giá trị đã làm việc giá trị của cơ sở cơ sở và sở dữ liệu nó. Outstanding or refundable tax số ở sau kết thúc từ cơ sở dữ liệu sẽ được cấp phát với cùng giá trị, từ đó, Where head-quarter and its owner are located.

Profit remittance

Giá trị bên ngoài sẽ được phép phép gỡ bỏ đồng thời cơ sở dữ liệu ở cuối của năm chính hoặc khi gỡ bỏ việc xác định trong Việt Nam, sau khi hiện thời trong việc quan trọng trong Việt Nam are fulfilled. Xuất từ ​​người dùng không được phép gỡ bỏ các cơ sở dữ liệu này có việc kết thúc việc kết quả có cơ sở dữ liệu losses.

Người dùng Foreign

Đầu tư về cơ sở dữ liệu nhập từ và giao dịch

Gains from a transfer capital (capital gains) or giao dịch của các cơ sở dữ liệu (chứa các tài khoản, các công bố, các cơ sở dữ liệu và các đồng thời khác đồng thời) đã được hạn sở dữ liệu% CIT.

The taxable gain is determined as excess of sales proceeds price of transfer capital portion less transfer expenses.

Where transferor là một nội bộ nội bộ, chúng sẽ được xác định để xác định các người ngoài từ tài khoản và giao dịch giao dịch như khác thu sau trong CIT declaration.

Where người dùng chuyển đổi này là một cơ sở dữ liệu đã có không có trạng thái được phép trong Việt Nam, cần thiết chọn với với giá trị do từ tài khoản để chuyển đổi, và tài khoản cho này để việc sở hữu. Where the
giao dịch và các giao dịch đã được bảo vệ từ đồng thời, các chính sách chính xác sẽ được dùng cho báo cáo thông báo và trả về trên thay đổi này. Người dùng thông báo Return và trả lời trong tùy chọn 10 ngày từ ngày của sự xác định của giao dịch của sự xác thực hoặc ngày của trong khi đã nhận giao dịch trong trường này không có quyền approval.

Khi sự tư giá đầu của cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống bên ngoài có không có trạng thái hợp lệ trong Việt Nam đã được đồng thời, một số thứ tự (danh sách hoặc không-được danh

In respect to bonds, 0.1% CIT will be calculated on the face value of the bond plus interest at the time of interest received.

Income tax on transfer of immovable property

Xuất từ ​​chuyển đổi từ một giá trị của những sở hữu của LUR, land leased rights, sub-lease of land of real estate companies irrespective of whether or not are any associated infrastructure and / or architecture.

Đang xác thực nhập từ từ chuyển đổi sẽ được dùng trên tiến trình đã con con ít nhất số đầu giá trị giá trị đã tải về thiết bị ít hơn bị nạp (if nào) từ chuyển đổi từ các hoạt động của trước trước. CIT rate of 25% will apply.

Nếu một người dùng không có quyền xác định giao dịch của người dùng không có thể, các Gain trên giao dịch như là đã thực hiện đã đặt per giao dịch. At the end-year, nó sẽ được được nhập vào thời gian CIT finalization of the company.