AN OVERVIEW OF INVESTMENT IN VIET NAM

English article

All investment activities in Vietnam are regulated by Doanh nhân cơ sở dữ liệu (LOE) đã được xác định bởi các National Assembly dated 26 Tháng 11 Cả những tài khoản became effective as of 2014 July 26.

THE LOE addresses các kiểu kiểu nội dung và doanh nghiệp có thể hoạt động trong Việt Nam, their governance, liability and way of operation.

Những tùy chọn LOI trên ứng dụng, quyền hạn vàeass hợp lệ của người dùng, đăng ký và đánh giá của tùy chọn sử dụng, investment incentives, investment nào và State Management. This Law replaces the old Law on Foreign Investment in Vietnam and the Law on Encouragement in Domestic Investment and is applicable to both foreign and domestic investors.

Vietnam has signed and acceded to various bilateral và multilateral cần thiết để sử dụng, như định nghĩa cho việc phát triển và bảo vệ các người dùng với 60 countries and territories, the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA), and ASEAN Free Trade Agreements with China, Korea, Australia - New Zealand, India and Japan, the BTA with the United States of America has an investment charter, the Convention on the Establishment of the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and other related international investment agreements.

Where is international agreement Contain không hợp lệ với chế độ thiết bị hợp lệ trên FDI, định vị lại các giá trị sẽ được áp dụng.

Vietnam officially joined the WTO on 7 November 2006 and put its commitments into force from 11 January 2007.

Truy cập truy cập của Việt Nam đến WTO đã có một giá trị positive để xác định năm trường và chế độ kinh doanh:

i.

ii) The liberalization of Vietnam's services market. Những dịch vụ rãnh ghi-các phần đã dùng để được đóng hay bị tắt với giá trị cũ (như distribution, giao dịch, thông báo, tài khoản, etc.) là cơ sở dữ liệu Liberalized from the year 2009.

An overview of investment in Vietnam

Government owned industries and privatization

Since the undertaking of the initiative, together with the national private investment and progressively opening the economy to foreign investors, the Government of Vietnam has pursued the reformed program for the State-owned Enterprises (SOEs) with an aim to improve their productivity and business (SOEs) with an aim to improve their productivity and productivity . Tập tin đã thực hiện đã được thực hiện trong 3 giai đoạn (Restructure, renovate và develop) qua thực thực của 4 key measures:

i) reform of SOE management;

ii) reorganise and reinforce state owned general corporations; i

iii) SOE equitisations;

iv) Transferring, contracting, leasing and selling of SOEs.

The equitization process, which consists of transforming SOEs into shareholding companies and selling part or all of the capital to employees and / or private investors, was printed in 1991. By the end of 2011, over 3,976 SOEs have been equitised. There are 1,309 wholly state-owned enterprises (100% SOEs) including XNXX Groups and General Corporations, 101 state-owned commercial banks and over XNX independent SOEs.

Since 2005, the equitisation is not only limited to small and medium SOEs, nhưng còn Covers large General Corporations. Không rõ được không phải là các thiết bị phụ đề trong cơ sở dữ liệu và chế độ cơ sở dữ liệu nào, một phần tử National Insurance Corporation (Bao Viet) and Vietcombank trong 2007, the Vietinbank in 2008, and most recently the BIDV in December 2011. Theo vào chiều dài đã xác định đã được gỡ bỏ để định dạng SOEs, từ now để 2015, 1,309 SOEs will be restructured including 573 equitized SOEs. Sizeable Groups, General Corporations which will be equitised by Including PVN (Vietnam National Oil and Gas Group), Vinacomin (Vietnam National Coal Group - Mineral Industries Group), EVN (Vietnam Electricity Group), VNPT (Vietnam Posts & Telecommunications Group), Vinachem (Vietnam National Chemical Group), Vinacafe, ( Vietnam National Coffee Corporation), VRG (Vietnam Rubber Group).

Investment bed

The Vietnamese Government is fair for investors. Investors' capital and other legal assets will not be expropriated or confiscated by law or administrative measures, and businesses with foreign-invested capital will not be nationalized. Foreign investment có thể được chuyển đổi về giá trị CAPITAL và Profits, loan principal and interest, and other legal proceeds and assets.

Expatriates working for businesses with foreign-invested capital or for a BCC được phép phép ghi được chúng xa người dùng.

Những tham cấp thông báo giá trị này Có thể thay đổi kích cỡ mà thay đổi này sẽ bị gỡ bỏ hoặc có người dùng bên ngoài từ từ thay đổi này sẽ được xác định bởi quyền hạn chế của tập tin này, sự xác định của giao dịch của exemptions, hoặc tên người dùng đã xác định của cơ sở dữ liệu này.

Moreover, where more favorable regulations are enacted, đã có sẵn sẽ được thể có các người dùng reap. Khi việc thực hiện các tiến trình tình trạng công trình

www.expertis.vn/en/home