Đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đóng thuế

Nhìn nhận lại nội dung của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo”, đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam nhưng chưa quy định cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ, đặc biệt về vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước khi phát hành và thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Đồng thời hiện có sự chồng chéo, chưa rõ ràng trong việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới giữa hai Bộ TT-TT và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định này.

Thu thuế nguồn online